svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

06.05.2019

Informácie o prijímacích pohovoroch

Dostali sme informácie, že viacerým uchádzačom neboli doručené pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sme posielali na začiatku mája. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie, chyba sa však nestala na našej strane. Pozvánka nie je k účasti na skúškach potrebná. Stačí si skontrolovať meno uchádzača pri rozdelení do učební a riadiť sa pokynmi v tomto ozname. Ďakujeme za porozumenie.

 

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

NA DENNÉ ŠTÚDIUM

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

1. TERMÍN: pondelok 13.05.2019 o 8:00 h

2. TERMÍN: štvrtok 16.05.2019 o 8:00 h

Milí deviataci, ďakujeme Vám za všetky doručené prihlášky. Všetci z Vás by už mali mať doma písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku na našu školu. Touto cestou Vám pripomíname niekoľko základných informácií o prijímacom konaní.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

1. Slovenský jazyk – písomný test (trvanie: 40 minút)

2. Matematika – písomný test (trvanie: 60 minút)

Uchádzači so ŠVVP budú mať trvanie skúšky upravené v súlade s platnou legislatívou.

Treba si priniesť so sebou nasledovné pomôcky: písacie potreby, kalkulačka.

Ak  sa  uchádzač  nemôže  zo  závažných  dôvodov  zúčastniť  prijímacej  skúšky,  riaditeľ školy určí náhradný  termín.  Uchádzač  alebo jeho zákonný  zástupca musí dôvod  neúčasti  oznámiť  riaditeľovi školy najneskôr do 8:00 h v deň konania prijímacej skúšky.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 17.05.2019 na stránke školy pod trojmiestnym kódom, ktorý bol každému uchádzačovi pridelený a zaslaný v pozvánke a ktorý mu bude znovu odovzdaný aj pri prijímacej skúške. Písomné rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na štúdium bude uchádzačovi doručené poštou.

Telefonické informácie o výsledkoch prijímacieho konania škola neposkytuje.

Podmienky prijatia na štúdium: http://www.adlerka.sk/UserFiles/File/kriteria_2019_2020.pdf

Všetkým Vám želáme pri skúške veľa šťastia!Ukážka príkladov z matematiky

Ukážka testov zo slovenského jazyka

 

Rozdelenie uchádzačov do učební - 1. termín

Rozdelenie uchádzačov do učební - 2. termín