ŠtvorlístokŠtvorlístok

ŠTVORLÍSTOK 

Cieľom Štvorlístka je okrem prípravy na prijímacie konanie aj bližšie predstavenie našej školy, možností štúdia a ponúkaných oblastí prípravy na budúce povolanie. Žiaci tak získajú lepšiu predstavu o tom, čomu by sa chceli venovať a mali by ľahšie zvládnuť štúdium na našej škole, najmä v prvom ročníku. Veríme, že absolvovanie Štvorlístka svoj cieľ skutočne splní.

Získané body budú súčasťou hodnotenia pri prijímacom konaní na našej škole na školský rok 2020/2021, kedy plánujeme opäť otvoriť 5 tried. 

Štvorlístok

Žiaci budú pracovať v niekoľkých skupinách v utorok, stredu alebo štvrtok. Je potrebné uviesť deň, ktorý Vám vyhovuje. Rozdelenie žiakov do skupín však bude závisieť aj od počtu prihlásených, takže môže dôjsť k zmene.

Každé stretnutie má rozsah 4 vyučovacích hodín (15:20 - 18:35 hod).

1. časť – PRAX V ELEKTROTECHNIKE

Rozsah: 24 vyučovacích hodín

Maximálny počet získaných bodov k prijímaciemu konaniu: 5

V prvej časti, ktorá je zameraná na praktickú činnosť, budú mať žiaci možnosť zhotoviť si v našich dielňach elektronický obvod. Na záver bude praktická práca jednotlivých žiakov vyhodnotená, a to z hľadiska prístupu k problematike, záujmu, znalostí, zručnosti a celkového výsledku praktickej činnosti.

2. časť – MATEMATIKA, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Rozsah: 20 vyučovacích hodín

Maximálny počet získaných bodov k prijímaciemu konaniu: 5 z MAT + 5 zo SJL

Druhá časť stretnutí je venovaná príprave na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka. Cieľom je prehĺbenie vedomostí, ktoré sú potrebné k úspešnému zvládnutiu skúšok, a to prostredníctvom príkladov, cvičení ako i odporúčanej literatúry. Na záver žiaci absolvujú z oboch predmetov test. Na základe jeho výsledkov môžu lepšie odhadnúť svoje vedomosti a schopnosti a podľa potreby sa ešte individuálne pripraviť na skúšky.

Prihláška

Je možné prihlásiť sa buď na celý Štvorlístok, alebo len na 2. časť (1. časť samostatne k dispozícii nie je).

Prihlášku je potrebné uskutočniť najneskôr do začiatku časti, o ktorú máte záujem. Z kapacitných dôvodov však odporúčame vybaviť všetky prihlášky čo najskôr, nakoľko sa môže stať, že v januári už nebudú voľné miesta.

Môžete tak urobiť:

a) osobne počas Dňa otvorených dverí na našej škole, t.j. 06.11.2019 (streda) v čase 09:00 – 16:00 hod

b) e-mailom na adresu: stvorlistok@adlerka.sk

Do správy treba uviesť meno a priezvisko žiaka, názov a sídlo ZŠ, či máte záujem o celý Štvorlístok alebo len 2. časť, deň v týždni (utorok, streda alebo štvrtok), spôsob platby a tel. kontakt na zákonného zástupcu žiaka

c) telefonicky na čísle: 02/6436 1041 

Platby

Celková cena za obe časti: 80 €

Cena 2. časti: 60 €

Cena je konečná a zahŕňa okrem samotnej výučby aj materiál použitý v dielni.

Poplatok je potrebné uhradiť:

a) v hotovosti počas Dňa otvorených dverí na našej škole, t.j. 06.11.2019 (streda) v čase 09:00 – 16:00 hod

b) elektronicky alebo vkladom na číslo účtu

IBAN: SK56 0200 0000 0001 5923 5012, SWIFT kód: SUBASKBX, VS: 19011 (do správy uveďte meno a priezvisko žiaka)

c) v hotovosti v škole vo vopred dohodnutom termíne (02/6436 1041, stvorlistok@adlerka.sk)

Uhradením poplatku umožníte realizáciu celej akcie a prípadným ďalším dobrovoľným príspevkom, či už finančným alebo nefinančným, môžete podporiť činnosť Združenia Adlerka, teda našej školy.

V mene pedagógov SPŠE Adlerka Vám ďakujeme za záujem a podporu našej iniciatívy.                                                                       


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk