svk eng
Logo IES

Pre uchádzačov Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Pravidelne otvárame tiež dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore 2675 N elektrotechnika v školskom vzdelávacom programe Špecialista informačných technológií.
Štúdium je vhodné aj pre absolventov gymnázií. Prihlášku na štúdium možno podať
do 31.08.2017.

Organizácia štúdia: Štúdium je dvojročné, náplňou štúdia sú odborné predmety základné, rozširujúce a špecializačné. Počet predmetov v polroku je  5 ÷ 7. Konzultácie sú týždenne po 6 hodín každú stredu  od 14.20h do 19.45h - dva predmety po 3 hodiny. Každý polrok bude po 17  konzultácií. Po absolvovaní predmetu/predmetov (teda každých cca 5 týždňov) sa uskutoční preskúšanie a hodnotenie predmetu. V každom polroku sú ešte 2 dni povinných sústredení - cvičenia z predmetu EMR (po 6/7 hodín, napr. sobota, resp. podľa dohody).

Obsahom predmetu VYT je poznanie operačného systému WINDOWS,  podporných utilít, textového procesora, tabuľkového, práca s databázou (OFFICE), programovanie v jazyku C, programovanie jednočipového mikropočítača, kreslenie schém, tvorba dokumentácie.

V hlavnom predmete odborného zamerania POS sa študenti teoreticky i prakticky oboznámia s koncepciou,  architektúrou a štruktúrou počítačov, počítačových systémov, s ich perifériami, multimediálnymi systémami, sieťovými systémami, technickou obsluhou a údržbou, návrhom počítačových systémov s dôrazom na spoluprácu v sieťach, službami Internetu.

Od účastníkov diaľkového štúdia predpokladáme príspevok do Združenia Adlerka, pretože prostriedky potrebné na výučbu, štúdium získané normatívnym financovaním sú nedostatočné. Príspevok navrhujeme vo výške 250 € ročne - na pokrytie vecných (štud. materiály) a mzdových výdavkov štúdia. Úhrada je možná poukážkou, alebo v hotovosti na začiatku školského roka.

Ďalej ponúkame možnosť:

  • získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - certifikát odbornej spôsobilosti vyhl. č. 508/2009 §21,§22,§23 (osvedčenie sa získa po maturite a vykonaní skúšky).
  • formou voliteľného predmetu (VOP) absolvovať 4 semestre CISCO NETWORK ACADEMY + certifikát.  Poskytujeme vzdelávanie na úrovni štyroch semestrov programu CNA, úroveň označovaná ako „Cisco Certified Networking Associate“, a získanie certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií.

 

Ing. Daniel Adamko, PhD., riaditeľ školy

Dokumenty:

Učebný plán 

Prihláška

Informácie pre školský rok 2017/2018


Uchádzač predloží spolu s prihláškou (do konca júna prípadne do 31. augusta – neprijatí na VŠ):

  • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia  (resp. originál a  fotokópiu si overíme pri prevzatí)
  • štrukturovaný životopis