svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Uchádzači Dialkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dialkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Nadstavbové štúdium v odbore 26 elektrotechnika v školskom vzdelávacom programe Špecialista informačných technológií.

Štúdium možno absolvovať v dennej alebo diaľkovej forme, ktoré končí maturitnou skúškou. Je vhodné pre absolventov 3- ročných učebných odborov príbuzných odborných škôl, ktorí získali vzdelanie na úrovni 3C ISCED. Prihlášku na štúdium možno podať do 31.7.

Organizácia štúdia: Denná forma štúdia je dvojročná s rozsahom vyučovania 33 hodín týždenne. Náplňou štúdia sú všeobecnovzdelávacie a odborné predmety základné, rozširujúce a špecializačné. Štúdium umožňuje získať maturitnú skúšku v odbore elektrotechnika pre záujemcov

Študentom vo všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetoch ponúkame možnosť štúdia druhého cudzieho jazyka, prehĺbenie poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a fyziky. Výučba v týchto predmetoch je zameraná najmä na prípravu na maturitnú skúšku.

Študenti si v odborných predmetoch rozšíria vedomosti o poznanie operačných systémov, podporných utilít, textového procesora, tabuľkového, prácu s databázou. Oboznámia sa teoreticky i prakticky s koncepciou, architektúrou a štruktúrou počítačov, počítačových systémov, s ich perifériami, multimediálnymi systémami, sieťovými systémami, technickou obsluhou a údržbou, návrhom počítačových systémov s dôrazom na spoluprácu v sieťach. Súčasťou výučby je aj programovanie v jazyku C, programovanie jednočipového mikropočítača, využívanie CAD technológií pri kreslení súčiastok, schém, návrhu dosiek plošných spojov, simulácie činnosti el. obvodov a tiež zásady tvorby technickej dokumentácie.

Od účastníkov nadstavbového štúdia predpokladáme príspevok do Združenia Adlerka, pretože prostriedky potrebné na výučbu získané normatívnym financovaním sú nedostatočné. Príspevok navrhujeme vo výške 100 € ročne - na pokrytie vecných (štud. materiály) a mzdových výdavkov štúdia. Úhrada je možná poukážkou, alebo v hotovosti na začiatku školského roka.

Ďalej ponúkame možnosť:

  • získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa vyhl. NR SR č.718/2002 (predtým č. 74/96) Z.z. (osvedčenie sa získa po maturite a vykonaní skúšky). Poskytujeme možnosť získať osvedčenie pre záujemcov s elektrotechnickým vzdelaním – § 21, § 22, a § 23.
  • formou voliteľného predmetu (VOP) absolvovať výučbu predmetu Sieťové technológie a získať tým po absolvovaní príslušných testov certifikát o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií programu CNA (CISCO NETWORK ACADEMY, úrovne označovanej ako „Cisco Certified Networking Associate“)

Uchádzač predloží spolu s prihláškou (do konca júna , prípadne do 31.augusta  – neprijatí na VŠ):

- overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (resp. originál a fotokópiu si overíme pri prevzatí)
- štruktúrovaný životopis

UČEBNÝ PLÁN

PRIHLÁŠKA