svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Veľké množstvo záujmových krúžkov ponúka našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas a rozvíjať ich vedomosti v rôznorodých oblastiach ich záujmu (Anglický jazyk, Programovanie v C, Tvorba web stránok, Robotický, Programovania PLC, SOČ a elektronický, Karpatská turistika, Matematický, Elektrotechnický, Mladých elektrotechnikov, Šachový, športové – florbal, volejbal, posilňovňa, cyklistický). Činnosť niektorých krúžkov podporujú aj niektoré firmy ako napr. divízia Automatizačnej techniky a pohonov, Automation & Drives, Siemens s.r.o , Microstep, Volkswagen a iné. Pri vedení krúžkov škola spolupracuje aj s vedeckými pracoviskami SAV a tiež FEI STU. V rámci krúžkov sa študenti so svojimi prácami ktoré tu vytvoria, zúčastňujú rôznych súťaží (SOČ, Mladý tvorca , Eucontest, I-SWEEP a pod. ). Zúčastňujú sa aj predmetových olympiád.

Škola podporuje aj spoločensky prospešné aktivity. Pravidelne organizuje Vianočnú akadémiu, na ktorej programe sa podieľajú nadaní študenti. Študenti školy sa pravidelne dobrovoľne zúčastňujú podujatí organizovaných Červeným krížom, Ligou proti rakovine ako je dobrovoľné darcovstvo krvi, Deň narcisov a pod. V rámci krúžkov si mnohí študenti vo štvrtom ročníku zhotovujú k maturitným skúškam z Praktickej časti odbornej zložky vlastný projekt (je to ako malá "diplomovka"). Pri tvorbe získavajú cenné praktické skúsenosti v študovanom odbore.

Naša škola ponúka záujmové krúžky aj pre študentov iných škôl. Poplatok je 30Є na celý školský rok. Pri úhrade poplatku si môžu študenti uplatniť vzdelávací poukaz.