svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Škola O nás

O nás

SPŠE na Ulici Karola Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968-1976 bola situovaná na Palisádach 44. V roku 1976 bola škola presťahovaná do novej budovy 18-triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, prispôsobenie budovy novým potrebám a dostavba dielní.

V škole bolo zriadené aj jedno z prvých školských výpočtových laboratórií, postupne sa vybudovali ďalšie. Zameranie školy sa v priebehu rokov menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na  výpočtovú a automatizačnú techniku.

V snahe rozšíriť ponuku a možnosti štúdia ako i uplatnenie absolventov sme od školského roku 1993/94 zaviedli nové odborné zameranie Obrazová a zvuková technika, ktoré sa do tej doby študovalo len v Prahe. Pripravuje technikov pre televízne a rozhlasové štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku. Novinkou  roka 1997/98 sa stalo zameranie Informačné a telekomunikačné systémy zamerané na automatizáciu kancelárskych prác a informatických služieb v rozľahlých sieťach.

Od roku 2008 v súlade so štátnym vzdelávacím programom škola umožňuje získať prípravu na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 26 75 6 M elektrotechnika, a to v oblastiach

POS - počítačové systémy, ITS - informatické systémy, PIN - priemyselná informatika, OBZ - obrazová a zvuková technika.

V roku 1998 sme ako jedna z prvých škôl založili Local CISCO Network Academy LCNA, kde poskytujeme vzdelávanie v programe CNA (Cisco Certified Networking Associate) s možnosťou získania medzinárodne platného certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií (e-vzdelávanie, CISCO SYSTEMS). Naša LCNA bola vyhodnotená ako najlepšia v SR v rokoch 2001-2003.  

Od roku 1996 je možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa vyhlášky NR SR č. 508/2009 Z.z. V minulosti to boli vyhlášky 74/1996 Z.z. a 718/2002 Z.z.  - dôležité pre uplatnenie v praxi, ale aj pri štúdiu na FEI STU. Od roku 2010 môžu záujemcovia s elektrotechnickým vzdelaním získať aj § 22 a § 23.

V priebehu rokov bolo potrebné vykonať v budove školy aj rekonštrukčné práce. Bola zrekonštruovaná strecha, kotolňa, sociálne zariadenia a vstupný vestibul. Prebudovali sa elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá výpočtovej techniky, vznikli 3 multimediálne učebne ako i rozhlasové a obrazové štúdiá. V roku 2008 bola na škole vybudovaná fotovoltaická elektráreň.

Za obdobie svojej existencie škola umožnila získať vzdelanie viac ako 8000 absolventom, ktorí študovali v 330 triedach.