Predmety


 • Slovenský jazyk a spoločenskovedné predmety
  •  SJL - slovenský jazyk a literatúra
  •  ETV - etická výchova
  •  NBV - náboženská výchova
  •  DEJ - dejepis
  •  OBN - občianska náuka
 • Cudzie jazyky
  •  1AJ - anglický jazyk
  •  KAJ - konverzácia v anglickom jazyku
  •  OCJ - odborný cudzí jazyk
 • Prírodovedné predmety a telesná výchova
  •  TSV - telesná a športová výchova
  •  MAT - matematika
  •  CVM - cvičenia z matematiky
  •  FYZ - fyzika
 • Elektrotechnika, elektronika a elektrotechnické merania
  •  ZEQ - základy elektrotechniky a elektroniky
  •  VYT - výpočtová technika
  •  TKM - telekomunikácie
  •  AUT - automatizácia
  •  PIT - priemyselná informatika
  •  RSE - racionalizácia spotreby elektrickej energie
  •  ETS - elektrotechnická spôsobilosť
  •  OBT - obrazová technika
  •  ZVC - zvuková technika
  •  ATV - audiovizuálna tvorba
  •  ZYA - základy automatizácie
  •  ZER - základy elektrotechnických meraní
  •  EMR - elektrotechnické marania
  •  AZE - alternatívne zdroje energie
 • Výpočtová technika, ekonomika a strojníctvo
  •  INF - informatika
  •  GRS - grafické systémy
  •  PRO - programovanie
  •  QOP - programové prostriedky počítačov
  •  IRS - informatické systémy
  •  SIE - sieťové technológie
  •  PGC - počítačová grafika a animácia
  •  C2D - CAD systémy v elektrotechnike
  •  CDS - CAD systémy
  •  PFG - programovacie a interaktívne prostredia
  •  POS - počítačové systémy
  •  VYT - výpočtová technika
  •  XSS - počítačové systémy a siet
  •  STN - strojníctvo
  •  MEC - mechanika
  •  EKO - ekonomika
  •  MKT - marketing
  •  MAN - manažérstvo
  •  PJL - projektovanie v odbore
 • Prax
  •  PXO - prax v odbore
  •  KEZ - konštrukcia elektronických zariadení

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk