Prijímacie pohovory


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odbory denného štúdia otvárané v školskom roku 2020/2021:
1. odbor 2675M elektrotechnika, vrámci ktorého ponúkame študijné oblasti:

  • počítačové systémy
  • priemyselná informatika
  • obrazová a zvuková technika
  • zabezpečovacia technika

2. odbor 2561M informačné a sieťové technológie, so študijnou oblasťou

  • IKT systémy a ich správa

 

Pozor! Máte možnosť podať si na našu školu dve prihlášky, na každý odbor jednu!


Konkrétnu študijnú oblasť si žiak volí až po prijatí na školu.

 

Dôležité termíny - neplatné pre školský rok 2020/2021.:

do 31.3.2020  stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania
1.4.2020  celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T9 - 2020
15.4.2020  celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T9 - 2020 - náhradný termín
do 10.4.2020  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy
do 20.4.2020  riaditeľ základnej školy zasiela prihlášku na strednú školu
najneskôr 7 dní pred termínom PS  riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
11.5.2020  I. termín prijímacích skúšok
14.5.2020  II. termín prijímacích skúšok
upresníme  zápis do 1. ročníka
do 3 pracovných dní od PS  stredná škola zverejní výsledky a zašle pozvánky na zápis - prijatí žiaci sa v stanovenom termíne zapíšu. Neprijatí sa môžu odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
do 6.6.2020  riaditeľ zverejní informáciu, či sa na škole bude konať druhé kolo prijímacích skúšok

 

 


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk