svk eng
Logo IES

Predmetové komisie Programové prostriedky

Programové prostriedky

2. ročník

Charakteristika predmetu

Dôležité postavenie v živote má Informatika. Dôležité postavenie v Informatike okrem textu má i obraz (obrázok), pretože rozširuje predstavy a tým napomáha schopnosti analyzovať, syntetizovať a zovšeobecňovať. Úlohou Informatiky je odovzdávať informácie ďalej, preto treba myšlienku vyjadriť a to textom a obrázkom. K vyjadreniu obrazom slúži obrázkový editor.

Poslaním vyučovania tohto predmetu je viesť žiakov k schopnosti položiť myšlienku do elektronického média vo forme obrázku. Žiaci sa  do druhého ročníka už iste stretli s tým, že editovali obrázok. Editácia obrázku je súčasťou aj operačného systému Windows a aj mnohých textových editorov, ale len vo forme bitmapovej grafiky. V tomto predmete sa žiaci oboznámia s postupmi tvorby vektorovej grafiky.

Ciele predmetu

Žiaci sa oboznámia s princípom tvorby vektorovej grafiky a získavajú základné vedomosti a zručnosti potrebné pri tvorbe vektorových obrázkov v obrázkovom editore „Zoner Callisto“, ktoré sa dajú zovšeobecniť na ľubovoľný vektorový grafický editor napr. „CorelDRAW“. Naučia sa používať základné príkazy tvorby kriviek prostredníctvom objektových tvarov ale i  priamo, ich úpravu, kopírovanie, logické kombinovanie a tak vytvoriť požadovaný obraz.