Predmety


LCNA

Local Cisco Networking Academy - LCNA

Lokálne Cisco sieťové akadémie (LCNA) sprostredkovávajú v rámci CNAP znalosti z oblasti vytvárania a udržiavania sietí pre malé a stredné podniky. Cieľom kurzov sieťového akademického programu NetAcad je príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku. V dôsledku novej priemyselnej certifikačnej skúšky, ktorej číslo je 200-120 CCNA (Cisco Certified Network Associate), bol zároveň uvedený nový študijný materiál (kurikulum) vo verzii 5.0.

Nové kurzy CCNAv5.0 sú nasledovné:
• Introduction to Networks (CCNA1)
• Routing and Switching Essentials (CCNA2)
• Scaling Networks (CCNA3)
• Connecting Networks (CCNA4)


Každý semester sa delí na moduly (lekcie) a moduly sa ďalej delia na kapitoly a podkapitoly. Študijné materiály sú študentom prezentované v elektronickej forme v anglickom jazyku. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Na záver každého modulu je nutné zvládnuť elektronický test taktiež v angličtine. Rovnako v anglickom jazyku je i záverečný test. Po úspešnom absolvovaní testov ako aj praktického testu dostane absolvent Cisco certifikát o ukončení semestra. Ak študent úspešne absolvuje štyri semestre daného programu, môže sa uchádzať o certifikát CCNA v niektorej z certifikačných inštitúcií na Slovensku i vo svete a o štúdium CCNP na regionálnych akadémiách.

 


CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM a Adlerka

V roku 1999 do tohto programu vstúpilo i Slovensko. LCNA na našej škole bola založená 28. júna 2000. S vyučovaním v rámci kurzov sme začali 15. septembra 2000. Boli sme nápomocní v začleňovaní CNAP do vyučovacieho programu i pri tvorbe učebných osnov predmetu „sieťové technológie“ a od školského roka 2001/2002 prebieha štúdium CCNA. V decembri a januári sme budovali laboratórium LCNA a 30. januára sme ako prvá LCNA v republike toto laboratórium za účasti vtedajšieho šéfa NetAcad pre oblasť EMEA Boba Lewis, Koordinátora NetAcad v SR Ing. Františka Jakaba a sponzorov otvorili.

LCNA výučba

NetAcad - Interná forma štúdia CCNA

Ciele:
Pomocou programu NetAcad (Cisco Networking Academy Program) môžu jeho absolventi získať vedomosti ale i zručnosti k úspešnému zvládnutiu certifikačnej skúšky CCNA (Cisco Certified Networking Associate). Certifikát je medzinárodne akceptovaný. Pri nenasýtenom pracovnom trhu je to výborný predpoklad pre získanie zamestnania v oblasti informačných technológií.

Organizácia interného štúdia:
Štyri semestre CCNA  
   1. semester - Introduction to Networks (CCNA1)-teória + praktické cvičenia,
   2. semester - Routing and Switching Essentials (CCNA2)- teória + praktické cvičenia,
   3. semester - Scaling Networks (CCNA3)- teória + praktické cvičenia,
   4. semester - Connecting Networks (CCNA4- teória + praktické cvičenia
boli implementované do vyučovacieho procesu v predmete Sieťové technológie (SIE). Predmet je nepovinne voliteľný v treťom a štvrtom ročníku štúdia. Ak si ho študent zvolil v treťom ročníku,  je povinne voliteľným predmetom i v štvrtom ročníku. Štúdium teda trvá dva školské roky, počas ktorých sa absolvujú štyri semestre LCNA. Študijné materiály sú v anglickom jazyku, výučba prebieha v jazyku slovenskom. Študuje sa za pomoci je e-learningu. V 2. až 4. semestri si študenti na reálnych Cisco smerovačoch a prepínačoch prakticky preverujú vedomosti a získavajú zručnosti v školských „Cisco laboratóriách“. V každom semestri sa realizujú priebežné testy, prípadové štúdie a záverečný "Final Exam" a „Skills Exam“, teda teoretický aj praktický test, ktoré sa konajú v akadémii. Po úspešnom zvládnutí záverečných testov obdrží študent certifikát "Certificate of Course Completion".

Voľba voliteľných predmetov pre tretí ročník sa nahlasuje koncom druhého ročníka. Pri veľkom záujme o voliteľný predmet Sieťové technológie sa robí výber študentov. V prvej polovici júna uchádzači absolvujú test zo všeobecných základov sietí, elektroniky a číselných sústav. Test je v anglickom jazyku. Prví tridsiati alebo štyridsiati študenti, podľa počtu otváraných tried, sú prijatí na štúdium predmetu Sieťové technológie (SIE). Pri rovnosti bodov rozhoduje študijný priemer študentov. Samozrejmou podmienkou pre prijatie je úspešné absolvovanie druhého ročníka, tzn., ak študent prepadá, nie je prijatý na interné štúdium, i keby skončil ako prvý v poradí. Ak v septembri urobí reparát a má záujem o štúdium, môže sa prihlásiť na externé štúdium.

Interní študenti pred začatím štúdia SIE (v treťom ročníku) platia poplatok 200,- € za prvé tri semestre. Pred  začatím interného štúdia štvrtého semestra študent platí poplatok 66,- €. Ak študent nestihne ukončiť 4. semester internou formou, po ukončení štúdia môže pokračovať v externej forme štúdia a platí poplatok 100,- €.

LCNA Kurz

NetAcad - Externá forma štúdia CCNA

Ciele:
Pomocou programu NetAcad (Cisco Networking Academy Program) môžu jeho absolventi získať vedomosti ale i zručnosti k úspešnému zvládnutiu certifikačnej skúšky CCNA (Cisco Certified Networking Associate). Certifikát je medzinárodne akceptovaný. Pri nenasýtenom pracovnom trhu je to výborný predpoklad pre získanie zamestnania v oblasti informačných technológií.

Organizácia štúdia:
Študijný program CCNA na LCNA (Local Cisco Networking Academy) je len pre študentov a študentov diaľkového štúdia na našej škole, resp. školských zamestnancov a v obmedzenom počte pre zamestnancov dlhodobých sponzorských organizácií školy.
Študuje sa 2 roky september až jún v štyroch semestroch. Štúdium je formou e-learningu s 5 až 6 stretnutiami na semester, kde si na reálnych Cisco smerovačoch a prepínačoch študenti prakticky preverujú vedomosti a získavajú zručnosti. Teda základom štúdia je riadené samoštúdium s využitím Internetu a školských „Cisco laboratórií“.
Podmienky: pokročilé používanie PC, základy práce s Internetom, ovládanie angličtiny.
Úhrada je 100 € za každý semester.
Semestre 1-4:
   1. semester Introduction to Networks (CCNA1) - teória + praktické cvičenia,
   2. semester Routing and Switching Essentials (CCNA2) - teória + praktické cvičenia,
   3. semester Scaling Networks (CCNA3) - teória + praktické cvičenia,
   4. semester Connecting Networks (CCNA4) - teória + praktické cvičenia

V každom semestri sa realizujú priebežné testy, prípadové štúdie a záverečný "Final Exam" a „Skills Exam“, teda teoretický aj praktický test, ktoré sa konajú v akadémii. Po úspešnom zvládnutí záverečných testov dostane študent certifikát "Certificate of Course Completion".

Ďalšie informácie:
Nové semestre (1. a 3.) sa otvárajú koncom septembra.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na a.benetinova@adlerka.sk, na tejto adrese získate i ďalšie informácie.

Pre študentov

 

Podsieťovanie = Subnet koláč

Semester 2: Prezentácia k 10. kapitole


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk