svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Škola

SPŠE na Ulici Karola Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968-1976 bola situovaná na Palisádach 44. V roku 1976 bola škola presťahovaná do novej budovy 18-triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, prispôsobenie budovy novým potrebám a dostavba dielní.

V škole bolo zriadené aj jedno z prvých školských výpočtových laboratórií, postupne sa vybudovali ďalšie. Zameranie školy sa v priebehu rokov menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na  výpočtovú a automatizačnú techniku.

V snahe rozšíriť ponuku a možnosti štúdia ako i uplatnenie absolventov sme od školského roku 1993/94 zaviedli nové odborné zameranie Obrazová a zvuková technika, ktoré sa do tej doby študovalo len v Prahe. Pripravuje technikov pre televízne a rozhlasové štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku. Novinkou  roka 1997/98 sa stalo zameranie Informačné a telekomunikačné systémy zamerané na automatizáciu kancelárskych prác a informatických služieb v rozľahlých sieťach.

Od roku 2008 v súlade so štátnym vzdelávacím programom škola umožňuje získať prípravu na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 26 75 6 M elektrotechnika, a to v oblastiach

POS - počítačové systémy, ITS - informatické systémy, PIN - priemyselná informatika, OBZ - obrazová a zvuková technika.

V roku 1998 sme ako jedna z prvých škôl založili Local CISCO Network Academy LCNA, kde poskytujeme vzdelávanie v programe CNA (Cisco Certified Networking Associate) s možnosťou získania medzinárodne platného certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií (e-vzdelávanie, CISCO SYSTEMS). Naša LCNA bola vyhodnotená ako najlepšia v SR v rokoch 2001-2003.  

Od roku 1996 je možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa vyhlášky NR SR č. 508/2009 Z.z. V minulosti to boli vyhlášky 74/1996 Z.z. a 718/2002 Z.z.  - dôležité pre uplatnenie v praxi, ale aj pri štúdiu na FEI STU. Od roku 2010 môžu záujemcovia s elektrotechnickým vzdelaním získať aj § 22 a § 23.

V priebehu rokov bolo potrebné vykonať v budove školy aj rekonštrukčné práce. Bola zrekonštruovaná strecha, kotolňa, sociálne zariadenia a vstupný vestibul. Prebudovali sa elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá výpočtovej techniky, vznikli 3 multimediálne učebne ako i rozhlasové a obrazové štúdiá. V roku 2008 bola na škole vybudovaná fotovoltaická elektráreň.

Za obdobie svojej existencie škola umožnila získať vzdelanie viac ako 8000 absolventom, ktorí študovali v 330 triedach.