Štvorlístok


Štvorlístok

ŠTVORLÍSTOK 

Cieľom Štvorlístka je okrem prípravy na prijímacie konanie aj bližšie predstavenie našej školy, možností štúdia a ponúkaných oblastí prípravy na budúce povolanie. Žiaci tak získajú lepšiu predstavu o tom, čomu by sa chceli venovať a mali by ľahšie zvládnuť štúdium na našej škole, najmä v prvom ročníku. Veríme, že absolvovanie Štvorlístka svoj cieľ skutočne splní.

Získané body budú súčasťou hodnotenia pri prijímacom konaní na školský rok 2022/2023, kedy plánujeme znova otvoriť päť tried. 

 

Žiaci budú pracovať v niekoľkých skupinách v utorok, stredu alebo štvrtok. Je potrebné uviesť deň, ktorý Vám vyhovuje. Rozdelenie žiakov do skupín však bude závisieť aj od počtu prihlásených, takže môže dôjsť k zmene.

Každé stretnutie má rozsah 4 vyučovacích hodín (15:20 - 18:35 hod).

1. časť – PRAX V ELEKTROTECHNIKE

Rozsah: 20 vyučovacích hodín

Maximálny počet získaných bodov k prijímaciemu konaniu: 10

V prvej časti, ktorá je zameraná na praktickú činnosť, budú mať žiaci možnosť zhotoviť si v našich dielňach elektronický obvod. Na záver bude praktická práca jednotlivých žiakov vyhodnotená, a to z hľadiska prístupu k problematike, záujmu, znalostí, zručnosti a celkového výsledku praktickej činnosti.


2. časť – MATEMATIKA, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Rozsah: 20 vyučovacích hodín

Maximálny počet získaných bodov k prijímaciemu konaniu: 10 z MAT + 10 zo SJL

Druhá časť stretnutí je venovaná príprave na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka. Cieľom je prehĺbenie vedomostí, ktoré sú potrebné k úspešnému zvládnutiu skúšok, a to prostredníctvom príkladov, cvičení ako i odporúčanej literatúry. Na záver žiaci absolvujú z oboch predmetov test. Na základe jeho výsledkov môžu lepšie odhadnúť svoje vedomosti a schopnosti a podľa potreby sa ešte individuálne pripraviť na skúšky.

Prihláška

Je možné prihlásiť sa buď na celý Štvorlístok, alebo len na druhú časť kurzu (prvá časť samostatne v ponuke nie je). Prihlášku je potrebné uskutočniť najneskôr do začiatku časti kurzu, o ktorú máte záujem. Z kapacitných dôvodov však odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

 

Môžete tak urobiť:

a) osobne počas Dňa otvorených dverí na našej škole, t.j. 26.10.2021 (utorok) v čase 09:00 – 16:00 hod

b) e-mailom na adresu: stvorlistok@adlerka.sk

Do správy treba uviesť meno a priezvisko žiaka, názov a sídlo ZŠ, či máte záujem o celý kurz alebo len druhú časť, deň v týždni (utorok, streda alebo štvrtok), spôsob platby a tel. kontakt na zákonného zástupcu žiaka.

Platby

Celková cena za obe časti: 80 €

Cena druhej časti: 60 €

Cena je konečná a zahŕňa okrem samotnej výučby aj materiál použitý v dielni.

Poplatok je potrebné uhradiť:

a) v hotovosti počas Dňa otvorených dverí na našej škole, t.j. 26.10.2021 (utorok) v čase 09:00 – 16:00 hod

b) elektronicky alebo vkladom na číslo účtu najneskôr do začiatku časti kurzu, o ktorú máte záujem

IBAN: SK56 0200 0000 0001 5923 5012, SWIFT kód: SUBASKBX, VS: 21011, správa: meno a priezvisko žiaka

 

Ďakujeme za Váš záujem a podporu iniciatívy.

 

V Bratislave, 01.10.2021


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk