svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Uchádzači

Ciele odborného vzdelávania a prípravy

Učiť sa poznávať znamená naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať schopnosti nevyhnutné k učeniu sa

Odborné vzdelávanie a príprava má rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia, podporovať osvojovanie všeobecných princípov a algoritmov riešenia problémov, javov a situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami, podporovať poznanie žiakov lepšieho chápania sveta, v ktorom žijú a nevyhnutnosť udržateľného rozvoja, viesť k porozumeniu základných vedeckých,  technologických a technických metód, postupov a nástrojov a rozvíjať zručnosti pri ich aplikácii, rozvíjať osvojenie si základných poznatkov, pracovných postupov a nástrojov potrebných pre kvalifikovaný výkon povolania na trhu práce, pripravovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie.

Učiť sa rozhodovať znamená naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, pracovného a spoločenského prostredia.

Odborné vzdelávanie a príprava má rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu problémov a hľadaniu progresívnych riešení, podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov, viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére  a prispôsobovaniu sa zmenám na trhu práce, rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práce,  vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností a rešpektovaniu stanovených pravidiel, viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a rešpektovaniu schopnosti druhých, rozvíjať zručnosti potrebných k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe svojho stanoviska a k akceptovaniu stanovísk druhých, viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre sebarealizáciu.

Učiť sa existovať  znamená porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v súlade s všeobecne akceptovanými morálnymi hodnotami.

Odborné vzdelávanie a príprava má rozvíjať telesné a duševné schopnosti a zručnosti žiakov, prehlbovať zručností potrebných k sebareflexii, sebapoznaniu a sebahodnoteniu, vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov, rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie, viesť k prijímaniu zodpovednosti žiakov za svoje myslenie, rozhodovanie,  správanie a cítenie, viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu, rozvíjať kreativitu, nadanie, špecifické schopnosti a predstavivosti.   

Učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými  znamená vedieť spolupracovať s ostatnými a podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto.

Odborné vzdelávanie a príprava má rozvíjať úctu k ľudskému životu a hodnote je trvania, vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode, k ochrane životného prostredia a chápanie globálnych problémov ľudstva, prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť chrániť vlastnú identitu a rešpektovať identitu druhých, viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľuďom oslobodili od predsudkov, xenofóbie, intolerancie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu, etnickej, náboženskej a inej neznášanlivosti, vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi zásadami a zásadami spoločenského správania sa, viesť žiakov k aktívnej účasti v občianskom živote a spolupráci na rozvoji demokracie, rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a zručnosti pre hodnotný pracovný, rodinný a partnerský život.