svk eng
Logo IES

Škola Vybavenie školy

Vybavenie školy

Škola disponuje celkom 25 učebňami:

 • 21 s kapacitou celej triedy (3 multimediálne) a
 • 4 menšie s kapacitou polovice triedy (pre predmety CUJ, ETI, ...)
 • 2 štúdiá - rozhlasové a video štúdio - slúži k praktickým cvičeniam, prácam na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov študujúcich Obrazovú a zvukovú techniku, ale aj pravidelnému rozhlasovému vysielaniu;

Ostatné priestory a učebne:

 • 5 laboratórií elektrotechnického merania
 • 2 laboratóriá číslicovej elektroniky
 • 1 laboratórium LCNA- CISCO akadémia
 • 8 dielní – pre predmet Praktické cvičenia
 • 6 učební s PC - predmety VYT, INF, ELEc
 • 1 učebňa pre priemyselnú informatiku - robotika, programovanie jedno čipového mikropočítača,...,
 • 1 učebňa HW počítača – cvičenia - skladanie počítača, konfigurácia, inštalovanie SW)
 • 2 telocvične (väčšia, menšia),
 • 1 posilňovňa – vytvorená v projekte Zdravá škola – 2005,
 • 4 šatne TEV + 2 sprchy,
 • vonkajší športový areál – bežecká dráha, doskočiská, ihriská pre loptové hry
 • 22 kabinetov učiteľov + 7 kancelárií manažmentu školy, sekretariátu, ekonóm a hospodár školy,
 • 22 šatní žiakov,
 • knižnica - 2 miestnosti,
 • 1 archív, sklad učebníc, 2 sklady kancelárskych potrieb.
 • Kuchyňa (skladové priestory, kancelária, sociálne vybavenie)
 • Jedáleň (slúži aj na zhromaždenia, spoločenské podujatia, cca pre 150 – 200 osôb)

Študenti majú k dispozícii cca 100 počítačov, ktoré sa pravidelne obnovujú. Priestory laboratórií, dielní a počítačových učební sú im k dispozícii aj v čase mimo vyučovania. Pod odborným dozorom vyučujúcich môžu tak riešiť svoje ročníkové projekty alebo maturitné projekty.