Združenie Adlerka


Združenie Adlerka je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť podľa stanov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky. Hlavným cieľom združenia je uspokojiť záujem jeho členov v podpore, rozvoji a pomoci výchovnovzdelávacieho procesu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na ulici Karola Adlera 5 v Bratislave. V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou je jeho úloha skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno - vzdelávacieho procesu.

 

Správna rada Združenia Adlerka

predseda združenia: Ing. Daniel Adamko, PhD.

členovia: Ing. Eva Vicenová, RNDr. Zuzana Bakošová

čestný predseda združenia: Ing. František Végh

 

Bankové spojenie združenia

číslo účtu: 159235012/0200

IBAN: SK5602000000000159235012

SWIFT kód: SUBASKBX

 

Stanovy občianskeho združenia platné od 1.8.2015

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami "Združenia ADLERKA" za školský rok 2018/2019 a rozpočet pre školský rok 2019/2020

 

Plánované príjmy v šk. roku 2019/2020

 1. Príspevky od rodičov
 2. Príspevky na štvorlístok
 3. Príspevky na OBZ(obrazová a zvuková technika)
 4. Príspevky na LCNA (CISCO)
 5. Príspevok na pomaturitné štúdium
 6. Dary od sponzorov
 7. Príspevok na ISIC preukazy
 8. 2% z dane

Návrh na čerpanie príspevkov rodičov  v šk. roku 2019/2020

 1. Kultúrne a športové podujatia                
 2. Odmeny najlepším žiakom                                        
 3. Spolupráca so zahraničnými školami         
 4. Dokumentácia, odmeny, občerstvenie a ubytovanie víťazom SOČ, ZENIT                   
 5. Exkurzie                    
 6. Samostatný kurz Ochrana človeka a prírody 3. ročníky                
 7. Maturity - príspevok                 
 8. Príspevok na učebné pomôcky a ich obnovu (vybavenie počítačových učební)           
 9. Príspevok na obnovu zariadenia školy (školské lavice a stoličky - náklady na vybavenie jednej triedy sú cca 2500€, dielenský nábytok) 
 10. Príspevok na činnosť Žiackej školskej rady (účastnícke poplatky na akciách Stredoškolskej Študentskej únie Slovenska)
 11. Príspevok na meracie prístroje
 12. Financovanie projektov
 13. Úrazové poistenie žiakov
 14. Režíjne náklady


Podrobný rozpis čerpania príspevkov rodičov je prístupný u triednych profesorov a profesoriek, ako aj na stránke školy.


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk