Žiacka školská rada

Aký je „uvedomelý“ občan?

  Taký, ktorý sa aktívne spolupodieľa na živote vôkol seba, nielen na pôde školy, ale aj mimo nej. Nie sú mu cudzie otázky verejného života. Prostredníctvom takýchto občanov – zástupcov Žiackej školskej rady (ŽŠR), majú študenti  možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

Čo je cieľom viacerých „uvedomelých“ občanov na našej škole?

  Podporovať a organizovať činnosť študentskej samosprávy – ŽŠR v priebehu celého školského roka, a tak informovať „školskú i mimoškolskú verejnosť“ o potrebách a problémových oblastiach študentov.

Aká je vízia ŽŠR?

 • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
 • nájsť partnerskú ŽŠR na zahraničnej škole – úzko s ňou spolupracovať
 • rozvíjať u žiakov (svojich spolužiakov) organizačné a komunikačné schopnosti
 • komunikovať s Radou školy
 • podnecovať zlepšenie študijných podmienok pre žiakov školy
 • zabezpečovať výmenné stáže našich študentov do zahraničia (v spolupráci so školou)
 • zabezpečiť špeciálne služby pre žiakov
 • umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a rozvrhu hodín
 • spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy
 • organizovať študentské športové súťaže, imatrikulácie, projekty a výmeny
 • predkladať návrhy do plánu práce školy
 • zlepšiť disciplínu v škole

Kto sme?

 • Žiacka školská rada plní formu študentskej samosprávy. Našou hlavnou úlohou je však brániť práva študentov a združovať aktívnych študentov školy.  
 • Žiacka školská rada na SPŠE K. Adlera 5 je riadnym členom Stredoškolskej študentskej únie Slovenska (Šusky).  Zastúpenie má naša ŽŠR dokonca priamo v predsedníctve Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, a to prostredníctvom Martina Macika (pozícia: regionálny koordinátor pre Západ SR).
 • V spolupráci so stredoškolskou študentskou úniou Slovenska spoluorganizujeme výmenu študentstva medzi najlepšími strednými  školami v Bratislave.  V budúcnosti máme v pláne zúčastniť sa aj na rôznych ďalších  projektoch, napríklad:
  – Základné školenie, Fiktívna krajina, Výmena študentstva 2010/2011, Ples elitných bratislavských  stredných škôl, školenia Rady mládeže Slovenska (RMS), spoločná spolupráca s Iuventou

O čo sa študenti obohacujú prostredníctvom ŽŠR?

 • trénujú si svoje komunikačné zručnosti
 • osvojujú si štýl asertívneho správania
 • posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie
 • získavajú vedomie o svojich právach
 • preberajú zodpovednosť