Bilingválne technické lýceum

Študijný odbor je zameraný na:

 • teóriu a prax v oblasti elektrotechniky a informatiky
 • ďalšie technické predmety – strojníctvo, telekomunikácie, sieťové technológie, grafické systémy, racionalizácia spotreby energie, ekonomika
 • vyučovanie v anglickom jazyku a výučbu druhého cudzieho jazyka (nemecký)
 • matematiku v rozsahu požiadaviek vysokoškolského štúdia

Čo sa naučíte?

 • ovládať programovací jazyk,
 • programovať mobilné aplikácie,
 • vytvárať webové stránky,
 • poznať elektrotechnické prvky, súčiastky, prístroje a zariadenia,
 • ovládať základy elektrotechnických meraní,
 • získať certifikát odbornej elektrotechnickej spôsobilosti,,
 • poznať racionalizačné trendy v spotrebe energie
 • ovládať 3D grafický softvér, editor elektrických schém
 • prakticky využívať telekomunikačné systémy
 • ovládať finančnú analýzu a riadenie podniku

Po ukončení môžete pracovať:

 • ako odborník v technicko-informačnom odvetví v dvojjazyčnom prostredí
 • samostatný pracovník technicko-ekonomických činností v moderných elektrotechnických prevádzkach
 • kvalifikovaný pracovník v oblasti priemyselnej informatiky
 • technický pracovník adaptovaný na éru priemyslu 4.0
 • podnikateľ v technickom odvetví

 

Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických a informaticko – ekonomických disciplín.
V 1. ročníku dominuje cudzí jazyk – anglický jazyk s dotáciou 18 hodín týždenne, ktorý má vytvoriť pre všetkých žiakov silný jazykový základ pre ďalšie ročníky. Okrem toho sú to vyučovacie predmety všeobecnovzdelávacieho zamerania. Odborná profilácia absolventa sa začína v 2. ročníku.
Všeobecná zložka vzdelávania je založená na širokom všeobecno-vzdelávacom základe zodpovedajúcom požiadavkám všeobecného vzdelávania, s dôrazom na vyučovanie profilujúcich predmetov, ku ktorým patria cudzie jazyky, matematika a fyzika. Dôležité je prepojenie medzi odborným vzdelávaním a vyučovaním cudzieho – anglického jazyka, ktoré orientuje žiakov k návykom myslieť v cudzom jazyku a používať ho v konkrétnych reálnych situáciách.

Odborné vzdelávanie (jeho teoretická zložka) umožňuje absolventovi získať odborné vedomosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať samostatnú technickú, informatickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálovom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach, v priemyselných odvetviach, a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom a štátnom sektore, rozpočtovými i príspevkovými organizáciami.

Praktická príprava integruje vedomosti, zručnosti, návyky tak, aby ich bol absolvent schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne i v kolektíve, a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch činností.

Absolvent študijného odboru Bilingválne technické lýceum so zameraním na elektrotechniku je schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Je schopný pracovať v dvojjazyčnom prostredí (slovenský a anglický jazyk).

Často kladené otázky

FAQ