Informatické a komunikačné systémy

Študijný odbor je zameraný na:

 • informatické služby v spoločnosti,
 • komunikáciu medzi zariadeniami (počítače, mobilné telefóny a pod.),
 • multimediálne služby,
 • programovanie,
 • informačné technológie.

 

Čo sa naučíte?

 • programovať v rôznych jazykoch,
 • vytvárať webové stránky a aplikácie,
 • princíp prenosu dát a informácií,
 • všetko o  počítačových sieťach,
 • princípy multimediálnych služieb,
 • praktické využitie informatických a telekomunikačných systémov.

 

Po ukončení môžete pracovať:

 • v telekomunikačných spoločnostiach,
 • ako správca počítačovej siete,
 • ako tvorca webových stránok a aplikácií,
 • vo firmách zaoberajúcich sa informatickými službami.

Cieľom je, aby žiaci získali základné zručnosti s programovými balíkmi pre informačné technológie, ktoré sa používajú vo svete. Tento spôsob umožňuje individuálny prístup, prácu s vyučovacími časťami programových balíkov a pripadne rozvíjanie znalosti angličtiny, v projektovaní jednoduchšieho informačného systému pre spracovanie informácií.

Vyučovanie úzko súvisí s predmetmi výpočtová technika a telekomunikácie a počítačové siete, v ktorých žiaci získajú programátorské a techničke vedomosti a zručnosti s ekonomickými predmetmi. Preto rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ tvorivo rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne podľa medzipredmetových vzťahov a miestnych podmienok školy.

Súčasťou základnej odbornej výučby sú aj predmety výpočtová technika, základy elektrotechniky a elektroniky, elektrotechnické merania, praktické cvičenia.

Otázky bezpečnosti, ochrany a zdravia pri práci, ako aj starostlivosti o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi musí vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach.

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie rozpracuje konkrétne ciele a obsah v tematickom pláne podľa podmienok školy, podľa možnosti uplatnenia absolventov.

Profil absolventa sa dosiahne v úzkej nadväznosti na voliteľné odborné predmety, ktoré môžu hlbšie rozvíjať niektoré vedomosti a zručnosti podľa miestnych a časových podmienok príslušnej školy. (sieťové technológie, konštrukcia el. zariadení a pod. )

Organizácia vyučovania je určená vzťahom medzi odborno-teoretickou a odborno-praktickou zložkou predmetu.

Na cvičeniach sa trieda delí na skupiny. Náplň cvičení možno rozdeliť do cyklov pre skupiny podľa požiadaviek praxe a podľa vybavenia školy a školského výpočtového strediska.