Projekty

 

 

Program „Stredné školy a technika 2015“ (január –jún 2016)          

 Nadácia Volkswagen v rámci programu „Stredné školy a technika 2015“ podporila aj v tomto  školskom roku 2015/16 školský projekt „ Adlerka Cup“. Cieľom projektu bolo podporiť materiálno- technickým vybavením výučbu robotiky a zvýšiť u žiakov záujem o programovanie. Učebná pomôcka umožní v budúcnosti žiakom študujúcich  oblasť prípravy Priemyselná informatika alebo  na robotickom krúžku precvičiť si a získať zručnosti v zostavovaní a programovaní robotov.       Z grantu nadácie bolo zakúpených 10 ks Y robotov a meracie prístroje.  Naprogramovanie robotov realizovali žiaci 3. ročníka na predmete Projektovanie v odbore. Bolo vytvorených viacero pracovných tímov, ktoré predviedli svoje programátorské schopnosti na školskej súťaži Adlerka Cup. Fotodokumentáciu  zo súťaže si možno  pozrieť tu.

Program Erasmus+, KA102 Mobility  

 jún 2015 – máj 2016

 

Škola sa opäť v roku 2015 zapojila do programu Erasmus+ KA102 – mobilita jednotlivcov ,      v spolupráci  s Národnou agentúrou SAAIC. Vypracovali sme projekt „Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska“, na základe ktorého sa 20 žiakov a 7 pedagógov školy zúčastnilo odbornej stáže na partnerských školách – VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha, Česká republika a Berufschule für Elektrotechnik und Mechatronik Viedeň, Rakúsko.  Príprava a realizácia projektu boli financované z prostriedkov EÚ. Projekt bol zameraný na získavanie medzinárodných skúseností vo výchovno-vzdelávacej činnosti a zlepšenie IKT zručností žiakov a učiteľov školy. Stáž žiakov bola zameraná na oblasť telekomunikačnej techniky, osvetľovacej techniky a multimediálnej tvorby a realizovala sa v dvoch turnusoch na partnerskej škole VOŠ a SŠSE v Prahe. Prvý turnus sa konal v dňoch 22.11.-6.12.2015 a zúčastnili sa ho žiaci 3. ročníka oblasti prípravy Počítačové systémy a Priemyselná informatika. Účastníci 1. turnusu si zvýšili digitálne zručnosti a odborné kompetencie v oblasti prenosových komunikačných systémov a zabezpečovacích systémov. Počas stáže sa oboznámili so špeciálnym 3D laboratóriom stereoskopickej projekcie a 3D tlačou. Druhý turnus sa konal v termíne  3.-17.4.2016. Žiaci 2. turnusu získali nové vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania obrazu, zvuku, počítačovej grafiky a stereoskopickej projekcie. Partnerská škola poskytla účastníkom odbornej stáže vzdelávací kurz v rozsahu 50 hodín. Lektormi kurzov boli učitelia partnera. Počas stáží sa oboznámili s technológiami a metódami, ktoré sa vyučujú na partnerskej škole a nevyučujú sa na SPŠE. Vo voľnom čase navštívili rôzne pamiatky a zaujímavosti; Karlúv most, Pražský hrad, katedrálu sv. Víta,technické  múzeum s množstvom exemplárov. Navštívili tiež Kráľovstvo železníc a divadelné predstavenie.

Zahraničná odborná stáž umožnila žiakom okrem nových odborných vedomostí a praktických zručností spoznať iný vzdelávací systém, adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Mobilita prispela tiež k zlepšeniu komunikačných schopností a jazykových kompetencií v českom jazyku. Žiaci sa pred odchodom zúčastnili interkulturálnej, pedagogickej, jazykovej a odbornej prípravy. Po návrate z mobility pozitívne hodnotili odbornú stránku a organizačné zabezpečenie odbornej stáže. Odborná stáž splnila svoj účel. Žiaci získali nové skúsenosti, nadobudli nové vedomosti a zručnosti, spoznali nové praktiky, rozšírili svoje jazykové schopnosti, oboznámili sa s kultúrou a históriou Českej republiky, s ktorou sme do roku 1989 tvorili jeden štátny celok. Za úspešné absolvovanie odbornej stáže obdržali certifikát Europass mobilita, ktorý zlepšuje mobilitu študentov a pracovníkov na európskom trhu práce. Odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo na záver školského roka pri príležitosti vyhlasovania výsledkov školskej súťaže tried „Kapacitora“.

Každý turnus sprevádzal pedagogický dozor, ktorý priamou účasťou na vyučovacom procese partnerskej školy mal možnosť spoznať študijné programy hostiteľskej organizácie a vniesť do výuky na vlastnej škole podnety ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

V rámci druhej aktivity projektu sme vyslali na hospitačnú činnosť na zahraničné partnerské školy učiteľov odborných predmetov. Učitelia vykonávali job shadowing na hodinách praktického vyučovania a na laboratórnych cvičeniach s cieľom získať poznatky o vyučovacích metódach a formách, organizácii vyučovania, učebných materiáloch a materiálno- technickom vybavení odborných učební, laboratórií a dielní.

Na SŠSE a VOŠ Praha , Česká republika si dvaja učitelia zvyšovali odborné kompetencie a praktické zručnosti v oblasti multimediálnej tvorby a stereoskopickej projekcie, 1 učiteľ v oblasti praktického výcviku. Učitelia získali nové odborné kompetencie a praktické zručnosti pri práci s rôznymi technickými zariadeniami.

Na Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik, Viedeň, Rakúska republika sa oboznámili 4 učitelia s praktickou a teoretickou výučbou elektrotechnických, strojárenských a informatických predmetov vyučovaných v systéme duálneho vzdelávania.

Realizácia projektu prispela k posilneniu medzinárodnej spolupráce partnerov a ku vzniku návrhov na ďalšiu spoluprácu, či už v rámci programu Erasmus+ alebo bilaterálnych vzťahov. V súlade s očakávaniami projekt prispel k inovácii výučby niektorých predmetov (Počítačová grafika a multimédiá, …) a zavedeniu nového predmetu zameraného na odbornú terminológiu v cudzom jazyku.

Realizácia projektu prispela k  dohode o ďalšej spolupráci s VOŠ a SŠSE, Praha v rámci výzvy 2016 Erasmus+ KA2-Strategické partnerstvá, na ktorom budú participovať obe inštitúcie. S partnerom BS ETM Viedeň sme sa dohodli na ďalšej spolupráci pri hospitačnej činnosti učiteľov. Počas realizácie projektu manažment projektu kontaktovali vzdelávacie inštitúcie z Českej republiky, Bulharska, Talianska a Poľska, ktoré majú záujem o spoluprácu.

V  stratégii rozvoja školy je dlhodobé rozvíjanie medzinárodnej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, čo umožňuje rozvíjať globálne myslenie,  interkultúrne porozumenie a vytvárať predpoklady pre úspešnú prípravu  mladej generácie pre domáci i európsky trh práce. Fotografie sa nachádzajú v sekcii zo života školy.

„Boli sme na zahraničnej odbornej stáži v Prahe“.

V dňoch od 24.11.2015 do 6.12.2015 sme sa zúčastnili odbornej stáže na SSSE Novovysočanská 9 v Prahe. Stáž bola organizovaná cez projekt ERASMUS+, ktorý zabezpečuje cezhraničné výmenné pobyty študentov. Do projektu sme sa zapojili preto, aby sme získali poznatky a skúsenosti aj z iného ako nášho školského prostredia.

Prvý deň sme sa oboznamovali s prostredím školy. A čo nás najviac zaujalo? ,,Najviac ma zaujalo 3D kino, ktoré škola vybudovala vo vedľajšej budove. Je úžasné, že žiaci môžu vytvárať vlastné 3D ukážky, ktoré sú premietané napr. aj v lietadlách pristávajúcich v Prahe. Cestujúci v nich majú možnosť nazrieť priamo do uličiek pôvodne malého modelu Prahy.“

,,Mňa zasa prekvapilo, že škola takého typu buduje vlastnú hvezdáreň! Študenti budú mať možnosť prepojiť poznatky z viacerých vedeckých oblastí. Vďaka spomínanej 3D techniky budú môcť vytvárať rôzne modely hviezd a galaxií.“

Neskôr sme mohli využiť aj priestory, ktoré majú študenti k dispozícií vo voľnom čase. Zacvičili sme si v posilňovni a zahrali si futbal na vonkajších ihriskách.

V nasledujúcich dňoch sme sa zamerali na dve oblasti – bezpečnostné systémy a telekomunikácie. Venovali sa nám konkrétni vyučujúci, niekedy sme mali vyučovanie spolu s miestnymi žiakmi. V oblasti bezpečnostných systémov sme dostali zadanie projektu. Pri jeho realizácii sme mali dokázať, že získané poznatky o zabezpečovacích prvkov vieme aj prakticky využiť. Ako sme na projekte pracovali? ,,Navrhli sme si jednoduchý dvojposchodový dom. Do tohto domu sme postupne navrhovali zabezpečovacie prvky tak, aby sme dodržali všetky normy a zásady. Vytvorili sme aj systém, do ktorého sme dané prvky naprogramovali.“ ,,To že sme projekt úspešne zvládli a je aj funkčný sme museli dokázať pred miestnymi študentmi a vyučujúcimi v podobe prezentácie.“ Oblasti telekomunikácií sme sa venovali skôr v teoretickej rovine. Aj tu náš však mohlo niečo zaujať.  ,,Veľmi sa mi páčilo, že aj počas teoretického vyučovania sme boli v priamom kontakte s technikou. Súčasťou učebne boli názorné pomôcky. Na paneloch po celej miestnosti boli umiestnené rôzne antény, satelity a meracia technika. Keď sme mali merať útlm optického vlákna, stačilo zvesiť daný panel a už sme mohli pracovať.“

Ocenili sme aj, že počas prestávok sa študenti môžu odreagovať napr. hraním stolného futbalu.

Popri odbornej stránke sme mohli spoznať Prahu v celej svojej kráse. Spoločne sme navštívili rozhľadňu Petřín a Kráľovstvo železníc s modelmi reprezentujúcimi jednotlivé české kraje. V Múzeu čokolády náš spolužiak prekonal rekord v jedení čokoládových praliniek! Navštívili sme aj divadelné predstavenie Sodoma Gomora v Divadle Radka Brzobohatého.

Samozrejmosťou bola návšteva Pražského hradu, Vyšehradu,  Karlovho mostu či Staromestského námestia s nezameniteľnou vianočnou atmosférou.  Fotografie sú  vo fotogalérii                                                                                                        

                                                                                                                                         Mário Hoz

Praha, marec 2015.

V dňoch 15. až 28. marca sme sa 10 študenti III.B triedy zúčastnili odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+.

Naša odborná stáž prebiehala v známom stovežatom meste Praha. Púť našej 10+1 člennej skupiny sa začala stretnutím na Autobusovej stanici, kde nás už čakal veľmi pohodlný a luxusný autobus. Cesta zo začiatku daždivá,  prebehla v poriadku a tak sme okolo tretej hodiny popoludní dorazili do cieľa našej cesty.

Po ubytovaní v našom hoteli, sme si išli pozrieť školu, ktorá bude našim pôsobiskom počas odbornej stáže. Areál školy nás príjemne prekvapil svojou  modernosťou a príjemnou prírodou.

Odborná zložka nášho pobytu bola rozdelená na tri časti: Signály a GPS navigácia, Fotografia a naša najobľúbenejšia časť 3D grafika.

Škola bola veľmi dobre vybavená a najviac sme boli fascinovaní  učebňou už spomínanej 3D grafiky, v ktorej sme mali možnosť vidieť ako to tam všetko funguje a pozrieť si aj rôzne 3D ukážky.

Po každom vyučovacom dni sme navštívili rôzne pamiatky, atrakcie a zaujímavosti. Začali sme známym Karlovým mostom, na ktorom sú sochy rôznych svätcov, mnoho pouličných umelcov, fotiacich sa ľudí a nádherný pohľad na rieku Vltavu.

Ďalšou našou zastávkou bol Pražský hrad, jednu z viacerých nádherných dominánt Prahy, vrátane katedrály sv. Víta, ktorá nás oslnila zbožným šepotom, vitrážovými oknami, výčnelkami, mramorom a množstvom drobností, ktoré taký veľký Boží stánok v človeku zanechá.

Tretí deň nášho pobytu našej pozornosti neunikla ani rozhľadňa Petřín, ktorá poskytuje výnimočný pohľad na celú Prahu. To množstvo schodov za to určite stojí.

Dva týždne nášho pobytu nám stačili aj na návštevu pražskej zoo, Technického  múzea s množstvom exemplárov rôznych automobilov, vlakov, motoriek, stavieb, fotografických nástrojov a rôznych iných exponátov. Navštívili sme aj Kráľovstvo železníc, kde sme sa cítili ako malí chlapci vďaka množstvu vláčikov a interaktívnych funkcií.

Celkovo sme boli s naším pobytom veľmi spokojní a sme vďační, že sme boli vybratí práve my a pre ďalšie ročníky jednoznačne odporúčame sa poctivo učiť a snažiť, pretože mať možnosť zúčastniť sa takejto stáže, je veľmi príjemnou odmenou a osviežením školského roka. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Boli sme na stáži … november 2014

Stáže sa zúčastnilo 10 študentov zo SPŠ elektrotechnickej, Karola Adlera 5 s cieľom spoznať spôsob výučby a iné technológie, ktoré sa používajú na iných školách. Taktiež sme mali možnosť spoznať inú kultúru a jazyk. Počas pobytu na škole sme navštívili špecializovanú učebňu na výučbu anténnej a satelitnej techniky, multimediálne učebne a štúdia. Štúdium sme začali teoretickou prípravou, základmi satelitnej a anténnej techniky, osvetľovacej techniky a základy natáčania. V nahrávacom štúdiu sme si vyskúšali prácu s 3D kamerami a zrkadlovým fotoaparátom, výsledky ktorej sme následne zhodnotili v 3D štúdiu a ukázali sme si aj prácu s 3D modelovacími programami ako Blender a Cinema 4D. Taktiež sme mali možnosť vidieť 3D tlačiareň a jej produkty. Zároveň sme sa zúčastnili 3D projekcie v 3D laboratóriu a stereoskopickej projekcie. Okrem práce v štúdiu sme i vyskúšali aj prácu v teréne kedy sme jeden deň strávili fotografovaním a natáčaním kultúrnych pamiatok. Navštívili sme pražský hrad, televíznu vežu na Petříne, Orloj. Samozrejme aj múzeá ako napríklad technické múzeum a nenechali sme si ujsť ani pražskú zoologickú záhradu. Ale nevynechali sme ani návštevu divadla či modelového koľajiska. Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Projekt Biomasa (01. 09. 2013 – 31. 08. 2016)

BIO logo  LIFE logo

BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec sa zaoberá výrobou, predajom, dopravou drevných peliet a výrobou a predajom tepla. Zároveň propaguje racionálne využitie obnoviteľných zdrojov energie a vysoký potenciál biomasy na Slovensku konzultačnou a poradenskou činnosťou a úspešnou realizáciou viacerých projektov spolufinancovaných Európskou úniou.
BIOMASA realizuje v rámci európskeho finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ projekt „STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE“ ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Úlohou je vytvárať vhodné podmienky pre informovanosť laickej aj odbornej verejnosti o využívaní rôznych druhov biomasy a solárnej energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody a taktiež sprostredkovať skúsenosti a poznatky z tejto oblasti.
Realizácia projektu: 01. 09. 2013 – 31. 08. 2016.
Cieľové skupiny: študenti stredných a vysokých škôl, široká verejnosť, verejná správa, organizácie a firmy zamerané na využívanie biomasy a solárnej energie. Naša škola spolu s ďalšími strednými školami je zapojená do tohto projektu a pre študentov SPŠE K. Adlera sú pripravené nasledovné aktivity:

 1. Interaktívne súťaže cez internetovú stránku projektu.
  Výhercovia sa zúčastnia 7 – dňových vzdelávacích podujatí počas letných prázdnin, ako aj poznávacích výletov, ktoré budú zamerané na cenné a ohrozené ekosystémy.
 2. Súťaž o najlepšiu fotografiu na tému:
  a. Biomasa okolo mňa,
  b. Zo Slnka je život.
  Výhercovia budú odmenení poznávacím zájazdom do niektorého zo slovenských pralesov.
 3. Exkurzie v zariadeniach na spracovanie a využívanie biomasy a v závodoch na výrobu solárnych  zariadení.
 4. Prednášky na školách zapojených do projektu zamerané na využívanie rôznych druhov biomasy a solárnej energie na pokrytie energetických potrieb domácností.

 

Cezhraničný projekt EdTrans (Rakúsko-Slovensko) 2012-2014

Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom EdTrans, je pokračovaním úspešného programu EdTwin, zameraného na oblasť vzdelávania. Ťažiskom projektu je orientácia na výber povolania a odborné vzdelávanie na oboch stranách hranice. Aktivity projektu sú orientované na prenos know-how systému vzdelávania a prípravy študentov na budúce povolanie, tiež na cezhraničnú mobilitu študentov a pedagógov. Zámerom je vytvorenie spoločnej stratégie pre zabezpečenie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom vzdelávania a inovácií. V rámci projektu EdTrans budú vypracované analýzy k úrovni vzdelávania a výchovy v oblasti elektrotechniky a poľnohospodárstva na stredných odborných školách. Vďaka zvýšeniu mobility pedagógov na stredných školách s podobným učebným zameraním sa otvoria možnosti zvýšenia kvality výučby na jednotlivých stredných školách predovšetkým vzájomnou výmenou skúsenosti z vyučovacieho procesu. Projekt EdTrans ráta aj s užšou spoluprácou škôl so zamestnávateľmi, od ktorej sa očakáva lepšie uplatnenie absolventov stredných škôl a trhu práce. (tlačové správy Sme z 21.9.2012…)

Do projektu  je zapojená aj naša škola ako jedna z piatich stredných škôl  Bratislavského samosprávneho kraja.  V rámci projektu sme získali v júli tohto roka interaktívne vyučovacie vybavenie (interaktívnu multifunkčnú tabulu, projektor a vizualizér), ktoré umožní zmodernizovať výučbu na škole.

Medzi aktivity projektu EdTrans patrí aj cezhraničná výmena študentov a pedagógov s rakúskou stranou či tvorba trojjazyčných glosárov pre oblasť elektrotechniky a pôdohospodárstva (anglický jazyk- nemecký jazyk- slovenský jazyk). Výmena študentov medzi našou školou a Berufsschule fűr Elektrotechnik and Mechatronik Mollardgasse Viedeň sa uskutočnila v dňoch  4.-7.11. 2013. Žiaci z oboch krajín začali pracovať na glosári z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Pozreli si spolu pamiatky vo Viedni a Bratislave. Zúčastnili sa exkurzie do výrobných hál výrobcu automobilov značky  Volkswagen. V ďalších mesiacoch budú oba tímy pokračovať v práci na glosári.

Program Mobility Leonardo da Vinci (jún – október 2013)

V rámci programu Leonardo da Vinci sa uskutočnila odborná stáž žiakov našej školy na partnerskej škole – VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha Česká republika v dňoch 15.-28. septembra 2013. Stáž bola zameraná na oblasť telekomunikačnej techniky a zabezpečovacej techniky. Žiaci sa zúčastnili odborných kurzov pod vedením lektorov z partnerskej školy. Denne  sa zúčastňovali vyučovania a to 4 až do 6 vyučovacích hodín. Na škole sa zaoberali prístupovým a bezpečnostným systémom od jeho základných častí cez návrh zabezpečenia až po samotné programovanie zabezpečenia, ďalej sa venovali telekomunikáciám a to tvorbe signálov, prenosu informácií, vysielaniu a prijímaniu signálov cez rôzne antény, satelitnému prenosu a nastavovaniu satelitného prijímača. Ako poslednú časť  mali navigačné systémy a to špeciálne GPS, jeho zloženie, princíp fungovania a praktickú ukážku, a nakoniec princíp a fungovanie radaru a sonaru. Ako ukončenie odbornej stáže si žiaci pripravili prezentáciu z celého obsahu, ktorú následne prezentovali pred zástupcami školy a lektormi.

Čas mimo školy trávili rôzne, návštevou pamiatok a múzeí, prehliadkami mesta, športovými aktivitami alebo prípravou na vyučovanie.Čo sa týka pamiatok navštívili vo voľnom čase Pražský hrad, Petřín a to okrem rozhľadne a záhrad aj hvezdáreň, niekoľko krát sa prešli po historickom centre mesta pričom nevynechali Václavské Námestie, Staromestské námestie so Staromestským orlojom alebo Karlov most. Popri pamiatkach navštevovali aj múzeá medzi inými Múzeum polície, Technické múzeum, Múzeum voskových figurín, Múzeum stredovekých mučiacich nástrojov a Múzeum komunizmu. Ďalej navštívili depo metra Hostivář pri príležitosti DoD v Dopravním podniku hlavního města Prahy, v depe videli rôzne vozne metra a priestory na údržbu. Ďalej navštívili aj depo električiek, a boli sa previesť na najdlhšom eskalátore v pražskom metre.
Voľný čas  trávili aj športovými a zábavnými aktivitami. Sem patrila návšteva kina a hokejového zápasu, závody motokár, ďalej si boli zahrať minigolf v O2 aréne a v neposlednom rade strávili večer aj na bowlingu. Okrem toho navštívili Království Železnic na Smíchove kde videli najväčšiu modelovú železnicu v strednej Európe. Fotodokumentácia  z realizácie odbornej stáže je prístupná tu.

Program „Vaša Cesta”  (január – marec 2013)

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen v rámci programu „Vaša cesta“ podporila v tomto  školskom roku 2012/13 školský projekt zameraný na obnovu vybavenia laboratória Priemyselnej informatiky v oblasti robotiky. Z grantu nadácie bola zakúpená učebná pomôcka  školský stavebnicový systém Bioloid Premium kit. V rámci projektu  sme zaradili do učebných  osnov predmetu Praktické cvičenia tematický celok Programovanie robota. Učebná pomôcka umožní žiakom študujúcich  oblasť prípravy Priemyselná informatika alebo  na robotickom krúžku precvičiť si a získať zručnosti v zostavovaní a programovaní robotov- humanoidov. Fotodokumentácia  z realizácie projektu je prístupná tu.

 

Rozvojový projekt – Enviroprojekt  „Triedime a šetríme, prostredie si chránime“ (júl- december 2009)                     

Projektom sme si stanovili za cieľ vytvárať praktickou činnosťou u študentov pozitívny vzťah k svojmu životnému prostrediu, formovať, rozvíjať ich osobnostné vlastnosti, utvárať citový vzťah k najbližšiemu prostrediu, rozvíjať ich komunikatívne, študijné a sociálne zručnosti najmä v oblasti enviromentalistiky.  Realizáciou projektu  sme chceli dosiahnuť krajšie a čistejšie prostredie školy a úsporu v spotrebe elektrickej energie.

Pri realizácii projektu sme sa zamerali na údržbu školského areálu, triedenie odpadu (plasty, papier, batérie), likvidáciu elektroodpadu a šetrenie el. energie. Uvedené aktivity boli  podporené návštevou a organizáciou rôznych podujatí., tvorbou informačných panelov. V rámci aktivity  šetrenia s elektrickou energiou študenti realizovali  rôzne merania a na základe výsledkov navrhli opatrenia vedúce k úsporám elektrickej energie. Výsledky svojej práce prezentovali na celoštátnom kole SOČ, kde získali 2. miesto v kategórii životné prostredie. Jednotlivé ciele projektu sme podporili  aj organizáciou súťaží (najkrajší plagát, najlepšia slohová práca).  Výsledky niektorých aktivít (racionalizácia spotreby el. energie, spracovanie elektroodpadu, triedenie odpadu, organizácia súťaží  a rôznych podujatí s enviromentálnym zameraním) sa postupne implementujú do učebných osnov niektorých predmetov nášho školského vzdelávacieho programu a do plánu práce školy. Fotodokumentácia je tu

Rozvojový projekt „Grafické systémy“ (september- december 2009)

Projekt bol zameraný na zvýšenie odborných kompetencií žiakov školy a nadväzne aj žiakov iných škôl, využívajúcich grafické programové systémy, ich zapracovanie do školského vzdelávacieho programu, prípravu pedagogických zamestnancov , nákup zodpovedajúceho softvéru (alebo update, resp. upgrade aby SW zodpovedal vývoju, alebo zmene nárokov), vytváranie učebných textov, pracovných a metodických listov a vytváranie databázy zadaní, riešených úloh, zodpovedajúcich reálnym úlohám, získaných podľa zadaní z praxe firiem využívajúcich grafické SW vybavenie.
Jedným z cieľov projektu bolo zmapovanie aktuálnej situácie v používaní SW vybavenia v oblasti grafických systémov na pracoviskách žiakov Počas odbornej praxe 2. a 3. ročníka a očakávaní zamestnávateľov na absolventov škôl v oblasti grafických systémov. Pripravilo sa stretnutie predstaviteľov zamestnávateľov a inštitúcií, ktorí grafické SW používajú.
Na základe výsledkov prieskumu, sa bude v budúcnosti korigovať ďalší postup zabezpečenia SW vybavenia a hardvéru tak, aby zodpovedal požiadavkám trhu práce.
Ďalšou náročnou úlohou bola práca na tvorbe učebných textov, metodických listov a pracovných listov, vytváranie databázy zadaní úloh, a ich riešení.
Uskutočnilo sa vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov.

 

Rozvojový projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008

Projekt bol zameraný na elektronizáciu vnútorných knižničných procesov, aplikáciu informačných a komunikačných technológií, rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom školy, podľa záujmu aj iným užívateľom, na oživenie akvizičnej činnosti a zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov, záujem o knihu.
Pri realizácii projektu sa vybavila knižnica kvalitnou výpočtovou technikou a programovým vybavením, nákupom kníh pre oblasť povinnej literatúry, odbornej literatúry. Jedným z cieľov bolo aj zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov, záujmu o knihu, využitím vhodne pôsobiacich aktivít v dnešnej ére internetu, kde klesol záujem o klasickú knihu a kedy písomná komunikácia nadobúda nezvyčajné formy, obsah.

Rozvojový projekt Grafické systémy v SPŠE a v praxi (jún 2008 – december 2008)

Projekt umožnil inovovať obsah existujúcich výchovno-vzdelávacích programov s ich následnou regionálnou a celoslovenskou využiteľnosťou vo vyučovacom procese stredných škôl, zlepšiť SW vybavenie, vytvoriť učebné materiály na podporu vyučovania predmetu GRS pretože učebnica nie je, zlepšiť  vybavenie modernými didaktickými prostriedkami. Zámerom bolo zúročiť získané SW vybavenie, skúsenosti, poznatky s jeho využívaním v rámci projektu GRS. Poskytli sme pedagogickým pracovníkom na Slovensku, ktorí používajú vo výučbe GRS obdobné vybavenie, učebné materiály, ktoré sme vytvorili a uskutočnili sme pre nich školenia.

Rozvojový projekt Otvorená škola 2008 – oblasť športu  „Adlerka v pohybe“ (2008)

Zámerom projektu bolo zavedenie novej hry frisbee altumate a ďalšia podpora florbalu ako jedného z najprogresívnejších športových odvetví na našej škole a vytváranie optimálnych podmienok pri realizácii tejto hry.

 Projekt ESF: „Inovácia učebných osnov odboru 2675 6 00 v oblasti informatiky“ (2006-2008) – Projekt bol spolufinancovaný z ESF

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu počítačových zručností, jazykových zručností osôb pripravujúcich sa na povolanie v oblasti informatických a telekomunikačných systémov odboru 26 75 6 00 elektrotechnika  a pretransformovať  prípravu na povolanie v oblasti informatických a telekomunikačných systémov na Informatické systémy. 

Trvanie projektu: 

začiatok projektu  1. 10.  2006, 

koniec projektu  30.9. 2008.

Hlavné ciele projektu:

 • vytvoriť učebný plán pre  Informatické systémy
 • upraviť učebné osnovy jednotlivých predmetov odboru 26 75 6 00 elektrotechnika vzhľadom na vývoj v oblasti ICT a na potreby praxe
 • aplikovať najnovšie poznatky v oblasti informačných a komunikačných systémov vo výchovno-vzdelávacom procese hlavne pomocou nových foriem vzdelávania predovšetkým na báze internetu (e-vzdelávanie, a pod.)
 • pripraviť učebné texty a didaktické pomôcky pre inovované časti predmetov

 

Špecifické ciele projektu:

 • Pri inovácii základných pedagogických dokumentov sa kládol dôraz na  redukciu učiva, na praktické precvičovanie, na podporu logického myslenia, zvyšovania jazykových zručností vzhľadom na možnosť ich budúceho uplatnenia na  európskom trhu práce.
 • Pomocou nových foriem vzdelávania najmä e-vzdelávania viesť študentov ku samoštúdiu a získavaniu nových poznatkov prostredníctvom internetu.
 • Zvýšiť atraktívnosť štúdia v elektrotechnike vzhľadom na rodovú rovnosť.
 • Dosiahnuť počítačovú gramotnosť aj u učiteľov- neinformatikov, viesť ich k väčšiemu využívaniu multimediálnych systémov a  internetu vo vyučovacom procese.
 • Vybudovať technické a softvérové vybavenie na podporu e-vzdelávania.

 

Projekt Ústavu informatiky SAV: „Mikroelektronika v sieti stredoškolského vzdelávania“ (2006-2008) (schválený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja)
 

Predmetom projektu bolo vytvorenie minicentra na SPŠE Karola Adlera pre návrh digitálnych obvodov a zavedenie nových odborných krúžkov pre študentov školy. V spolupráci s ÚI SAV boli vyškolení učitelia školy pre minicentrum , ktorí budú môcť viesť študentov formou krúžkov. Škola ako partner sa spolupodieľala na realizácii projektu. V súčasnosti sa v spolupráci pokračuje na nadväzujúcom projekte.

Ciele projektu :

 • Vybudovanie školského minicentra pre návrh digitálnych obvodov po technickej stránke
 • Zaškolenie učiteľov školy koordinátorom projektu pre prácu v minicentre
 • Príprava učebných materiálov koordinátorom
 • Umožniť pracovať študentom v minicentre formou krúžkov
 • pripraviť program krúžkov pre študentov školy v spolupráci s ÚI SAV,
 • vedenie krúžkov učiteľmi školy
 • poskytovanie osobných a elektronických konzultácií pre využívanie softvérov návrhu digitálnych obvodov ako aj k riešeniu zadaní, či ukážkových príkladov návrhov digitálnych obvodov koordinátorom.
 • účasť študentov a vedúcich krúžkov pri verejnej prezentácii výsledkov práce študentov v minicentre,
 • možnosť absolvovania odbornej praxe študentov školy na pracovisku ÚI SAV.

Projekt ESF Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov: „Príprava pedagógov pre otvorenú školu“ (2006 – 2008) – pilotný projekt   

Projekt bol určený pre učiteľov s cieľom pripraviť ich ako budúcich lektorov v oblasti prípravy študentov na vlastné podnikanie po ukončení štúdia. Semináre, ktoré absolvovali učitelia boli zamerané na získanie  IKT zručností, právneho minima podnikateľskej činnosti, vytvorenie podnikateľského plánu školy a marketingového plánu školy. Učitelia školy sa spolupodieľali na realizácii projektu ako cieľová skupina.

Projekt ESF: „Centrá odborného vzdelávania a informácií ako základ pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce“   (2006 – 2008)

Škola sa v rámci projektu podieľala na  zriadení  centra odborného vzdelávania a informácií v oblasti elektrotechniky, ktoré by úzko spolupracovalo so zamestnávateľmi.  Centrum by malo v budúcnosti napomáhať pri prispôsobovaní odborného vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov na kvalitnú pracovnú silu.

Rozvojový projekt „Grafické systémy v škole a praxi“ (júl 2007 – december 2007)

Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality odborných vedomostí a odborných zručností žiakov stredných škôl zameraných na elektrotechniku pomocou realizácie viacerých aktivít:

 • Príprava pedagogických zamestnancov stredných škôl v regióne a Slovenska
 • Zabezpečenie zodpovedajúceho SW potrebného pre udržanie úrovne predmetu GRS vo vyučovacom procese (najmä upgrade SW)
 • Prispôsobenie programového vybavenia predmetu GRS potrebám praxe tak, aby študenti vedeli okamžite pracovať v praxi s najnovšími technológiami bez potreby absolvovania dodatočných kurzov
 • Tvorba učebných pomôcok
 • Tvorba učebných textov a metodických listov

Rozvojový projekt Otvorená škola 2007 – oblasť športu „Šporujeme s Adlerkou“ (2007)

Hlavným cieľom bolo podporiť športovými a telovýchovnými aktivitami na škole zvýšenie objemu športovej činnosti žiakov a získať ich pre celoživotné využívanie pohybových aktivít. Pravidelnou krúžkovou činnosťou a športovými súťažami podporovať ich záujem o pravidelný aktívny pohyb. Prostredníctvom krúžkov zvyšovať športové majstrovstvo. V šk. roku 2007/2008 naďalej podporovať florbal ako jeden z najprogresívnejších športových odvetví na našej škole. Vytvárať optimálne podmienky pri realizácii tejto hry.

Projekt Grafické systémy (2000 – 2007) 

Škola sa spolupodieľala na realizácii projektu ako pilotná škola. Hlavným cieľom projektu  bolo zavedenie predmetu grafické systémy v odbore elektrotechnika do vyučovania.  Následnými opatreniami bolo naučiť študentov  pracovať s programami zameranými na kreslenie elektrotechnických schém, dosiek plošných spojov a pod. a vybaviť jedno laboratórium výpočtovou technikou a príslušným softvérom.

Projekt Otvorená škola (2005)

V rámci realizácie jednotlivých aktivít projektu sa  vybudovala  posilňovňa pre študentov školy, prípadne zamestnancov školy a verejnosti.

 Projekt IP telefónia (2005)

Pomocou projektu v rámci Infoveku bola  zavedená do školy IP telefónia.  

Projekt „Informatika“ (2003-2005)

Projekt taliansko-slovenskej kooperácie bol zameraný na zriadenie regionálneho informatického centra  a 10 pilotných informačných centier. Jedno z nich bolo zriadené aj na našej škole. Učitelia pilotného centra boli zaškolení na kurzoch, ktoré prebehli v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v Bratislave a v ENAIP- e (Udin – Taliansko). Na kurzoch sa učitelia oboznámili s programom EDULIFE určeným hlavne pre elektronickú formu vzdelávania, ktorú je možné využiť najmä v celoživotnom vzdelávaní realizovaným dištančným spôsobom.

Projekt Phare: „Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike“ (1995- 1999)

Projekt bol zameraný na prestavbu modelu odborného vzdelávania z tradičnej formy vzdelávania na modulové vzdelávanie. Ako pilotná škola sme sa v rámci projektu podieľali na príprave nových učebných plánov, učebných osnov z niektorých predmetov v odbore elektrotechnika  

Projekt Comenius (financie Dánskej vlády): „Modernizácia vyučovania – zavádzanie výpočtovej techniky a SW vybavenia do vyučovania“ (1992 – 1993)

Projekt bol zameraný na zavedenie výpočtovej techniky do vyučovania všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov (konkrétne – počítačová učebňa 16 PC, ploter a výukový SW pre predmety cudzí jazyk – ANJ, fyzika, chémia, elektrotechnika, elektronika).