Počítačové systémy

Študijný odbor je zameraný na:

 • funkciu a konštrukciu počítačových systémov,
 • číslicovú techniku,
 • komunikáciu v systémoch a medzi systémami,
 • prácu prídavných zariadení,
 • základy testovania a diagnostiky systémov.

Čo sa naučíte?

 • ako pracujú systémy číslicovej techniky,
 • čo sú integrované moduly a aké sú ich vlastnosti,
 • všetko o mikropočítačoch,
 • aký je vzťah  medzi technickými a programovými prostriedkami,
 • ako systémy komunikujú.

 

Po ukončení môžete pracovať:

 • na vývoji počítačových systémov,
 • vo firmách zaoberajúcich sa komunikáciou systémov,
 • v oblasti mikropočítačovej techniky,
 • na diagnostike a testovaní systémov.

Žiak má nadobúdať vedomosti zaradené do systematicky usporiadaných poznatkových štruktúr, vzťahov a vývojových tendencií. Preto odborné predmety v tejto oblasti prípravy tvoria prvky číslicovej techniky, t.j. návrh kombinačných a sekvenčných systémov a znalosť vlastností integrovaných modulov, celky venované štruktúre počítača, vzťahu technických a programových prostriedkov, prehľadu o prídavných zariadeniach a prehľadu o komunikáciách. Vývojové tendencie sú v celkoch o architektúrach, mikropočítačoch a distribuovaných systémoch.

Súčasťou základnej odbornej výučby sú aj predmety výpočtová technika, základy elektrotechniky a elektroniky, elektrotechnické merania, praktické cvičenia.

Otázky bezpečnosti, ochrany a zdravia pri práci, ako aj starostlivosti o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi musí vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach.

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie rozpracuje konkrétne ciele a obsah v tematickom pláne podľa podmienok školy, podľa možnosti uplatnenia absolventov.

Profil absolventa sa dosiahne v úzkej nadväznosti na voliteľné odborné predmety, ktoré môžu hlbšie rozvíjať niektoré vedomosti a zručnosti podľa miestnych a časových podmienok príslušnej školy. (sieťové technológie, konštrukcia el. zariadení a pod. )

Organizácia vyučovania je určená vzťahom medzi odborno-teoretickou a odborno-praktickou zložkou predmetu.

Na cvičeniach sa trieda delí na skupiny. Náplň cvičení možno rozdeliť do cyklov pre skupiny podľa požiadaviek praxe a podľa vybavenia školy a školského výpočtového strediska.