Školský psychológ

Mgr. Jana Dulinová

Návštevné hodiny

pondelok a štvrtok:

8.00 – 13.30 pre študentov

13.30 – 15.30 pre rodičov

Kontakt

jana.dulinova@adlerka.sk

Naša stredná škola je jednou z prvých, ktorá zamestnáva školskú psychologičku. Chceme tak našim študentom, učiteľom a rodičom pomáhať pri riešení ich problémov a ponúkať široké možnosti psychologického poradenstva.

Čo školská psychologička robí?

Pomáha študentom riešiť:
vzdelávacie problémy – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu so školským špeciálnym pedagógom), voľbu vysokej školy (spolu s poradcom pre voľbu VŠ)
osobné problémy  – adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a depresie. V prípade potreby odporučí k inému odporníkovi.

Pomáha učiteľom :
vo vzťahu k študentom – porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.
vo vzťahu k metódam výchovy a výučby – odporúča inovačné metódy vzdelávania, vzdelávacie metódy podľa prevládajúcich spôsobov učenia sa žiakov v triede, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa…

Poradí rodičom – poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch detí, pri prestupe na inú školu, pri školskej integrácii dieťaťa a iné.

Pracuje s triedami :

Nauč sa učiť, na čo sa mučiť   – program na osvojenie efektívnych metód učenia sa

Testovanie vlastného učebného štýlu, spoznanie študijných metód zodpovedajúcich vlastnému učebnému štýlu, zákonitosti učenia, ktoré sa nedajú oklamať, príprava na písomné práce, zvládanie trémy, zdravý režim dňa.

Viem kto som, viem kam chcem – program na sebapoznanie vlastných osobnostných predpokladov, inteligenčných schopností, študijnej motivácie a záujmov a možného profesijného smerovania – odhalenie možností ďalšieho vzdelávania po získaní maturity.

Každý je iný, tolerujme sa  – program na prosociálne správanie, na potláčanie intolerancie a predchádzanie agresívneho správania a šikanovana

Nefajčiť je moderné – program je súčasťou filozofie školy, prednášky s odborníkmi, semináre na hodinách etickej výchovy, návšteva liečebného zariadenia, vlastné projekty žiakov na prevenciu fajčenia, súťaž o nefajčiarsku triedu

Aké sú zásady práce školskej psychologičky  ?

  • je nestranná, nepodlieha tlaku učiteľov a školy
  • je diskrétna, dodržiava zákon o ochrane osobných údajov
  • spolupracuje s inými odborníkmi a inštitúciami
  • rada vypočuje a poradí

Poradňa:

Nevieš či sa máš prihlásiť na našu školu?

Ako môžete vašim deťom uľahčiť adaptáciu na školu?

Čo robiť, keď sa vaše dieťa neučí?

Efektívne učenie

Motivácia elektrotechnikov

Výsledky externých maturitných skúšok svedčia o tom, že svojou kvalitou patrí naša škola k tým najlepším SOŠ v Bratislave

Ako sa efektívne učiť

Ako sa učiť technické predmety

Ako motivovať žiakov k učeniu