Škola

Škola pripravuje na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 2675M elektrotechnika, a to v oblastiach:

  • POS – počítačové systémy
  • PIN – priemyselná informatika
  • OBZ – obrazová a zvuková technika

Škola pripravuje na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 2561 M informačné a sieťové technológie, a to v oblasti – IKT systémy a ich správa.

Poskytujeme vzdelávanie v programe CNA (Cisco Certified Networking Associate) s možnosťou získania medzinárodne platného certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií (e-vzdelávanie, CISCO SYSTEMS).

Po absolvovaní maturitnej skúšky majú študenti možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – § 21 podľa vyhlášky NR SR č. 508/2009 Z.z. V minulosti to boli vyhlášky 74/1996 Z.z. a 718/2002 Z.z. – dôležité pre uplatnenie v praxi, ale aj pri štúdiu na FEI STU.
Od roku 2010 môžu záujemcovia s elektrotechnickým vzdelaním získať aj § 22 a § 23.
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je praktické vyučovanie v dielňach školy a v spolupráci s firmami a organizáciami. Pre tých, ktorí potrebujú na výkon svojho povolania elektrotechnické vzdelanie škola ponúka diaľkové pomaturitné štúdium.

 

Od školského roka 2021/2022 bude pre študentov k dispozícii nový odbor – Technické lýceum – bilingválne štúdium.