Priemyselná informatika

Študijný odbor je zameraný na:

 • automatizáciu technologických procesov,
 • tvorbu priemyselných informačných systémov,
 • metódy a postupy riešenia problémov automatizácie,
 • systémy automatizačnej techniky,
 • robotiku.

 

Čo sa naučíte?

 • čo je automatizácia a ako sa vyvíjala,
 • aké programové prostriedky sa používajú v automatizácii,
 • štruktúru robota a robotických sústav,
 • princíp činnosti automatu a robota,
 • praktické využitie robotov.

 

Po ukončení môžete pracovať:

 • vo výrobných závodoch,
 • na vývoji robotov a rôznych automatov,
 • ako programátor robotov a automatov,
 • pri nastavovaní automatických liniek v závodoch,
 • ako diagnostik porúch automatizačných procesov.

Súčasťou základnej odbornej výučby sú aj predmety výpočtová technika, základy elektrotechniky a elektroniky, elektrotechnické merania, telekomunikácie, praktické cvičenia.  Tam, kde je to aktuálne, sa oboznámia so súčasným sortimentom u nás a vo svete vyrábaných a používaných technických a programových prostriedkov automatizačnej techniky prostredníctvom firemných katalógov, časopisov, kníh, videoprogramov a počítačových programov.

Horeuvedenému širokému spektru rozvoja vedomostí a schopností žiakov v teoretickej časti predmetu zodpovedá pestrý charakter experimentálnej činnosti žiakov v praktickej časti predmetu.

Cieľom štúdia je súčasne aj rozvoj schopnosti a zručnosti žiakov. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích operácií žiakov, najmä na analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, analogické hodnotiace a tvorivé myslenie.

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie rozpracuje konkrétne ciele a obsah v tematickom pláne podľa podmienok školy, podľa možnosti uplatnenia absolventov.

Profil absolventa sa dosiahne v úzkej nadväznosti na voliteľné odborné predmety, ktoré môžu hlbšie rozvíjať niektoré vedomosti a zručnosti podľa miestnych a časových podmienok príslušnej školy. (konštrukcia el. zariadení, sieťové technológie a pod. )

Organizácia vyučovania je určená vzťahom medzi odborno-teoretickou a odborno-praktickou zložkou predmetu.

Na cvičeniach sa trieda delí na skupiny. Náplň cvičení možno rozdeliť do cyklov pre skupiny podľa požiadaviek praxe a podľa vybavenia školy a školského výpočtového strediska.