Obrazová a zvuková technika

Študijný odbor je zameraný na:

 • elektrotechnické zariadenia používané v rozhlase, televízií,
 • praktické zariadenia používané v domácnosti – rozhlasový prijímač, televízny prijímač, CD prehrávače, videotechnika,
 • používanie profesionálnych zariadení v rozhlasovom a televíznom štúdiu,
 • zistenie a odstránenie chýb na zariadení,
 • umeleckú stránku rozhlasového a televízneho vysielania,
 • prax na externých pracoviskách v rozhlase a televízii.

 

Čo sa naučíte?

 • vyrobiť rozhlasovú reláciu,
 • vytvoriť video a spracovať ho,
 • ozvučiť miestnosti,
 • pracovať s programami používanými v obrazovej a zvukovej technike,
 • využívať techniku vo vlastnom  školskom štúdiu.

 

Po ukončení môžete pracovať:

 • vo verejnoprávnom alebo komerčnom rádiu,
 • vo verejnoprávnej alebo komerčnej televízii,
 • vo firmách zaoberajúcimi sa ozvučením,
 • samostatne, zhotovovaním rôznych obrazových a zvukových materiálov.

Otázky bezpečnosti, ochrany a zdravia pri práci, ako aj starostlivosti o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi musí vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach.

Súčasťou základnej odbornej výučby sú aj predmety výpočtová technika, základy elektrotechniky a elektroniky, elektrotechnické merania, praktické cvičenia.

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie rozpracuje konkrétne ciele a obsah v tematickom pláne podľa podmienok školy, podľa možnosti uplatnenia absolventov.

Profil absolventa sa dosiahne v úzkej nadväznosti na voliteľné odborné predmety, ktoré môžu hlbšie rozvíjať niektoré vedomosti a zručnosti podľa miestnych a časových podmienok príslušnej školy. (rozvoj odboru, konštrukcia el. zariadení a pod. )

Organizácia vyučovania je určená vzťahom medzi odborno-teoretickou a odborno-praktickou zložkou predmetu.

Prevahu má odborné – teoretické učivo. Praktické aplikácie sa precvičujú formou laboratórnych cvičení, samostatných návrhov a meraní. Výučba je doplnená praxou na externých pracoviskách v rozhlase a televízii.

Na cvičeniach sa trieda delí na skupiny. Náplň cvičení možno rozdeliť do cyklov pre skupiny podľa požiadaviek praxe a podľa vybavenia školy a školského výpočtového strediska.