Združenie Adlerka

Združenie Adlerka je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť podľa stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Hlavným cieľom združenia je uspokojiť záujem jeho členov v podpore, rozvoji a pomoci výchovnovzdelávacieho procesu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Ulici Karola Adlera 5 v Bratislave. V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou je jeho úlohou skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno – vzdelávacieho procesu.

Správna rada Združenia Adlerka

predseda združenia: Ing. Daniel Adamko, PhD.

členovia: Ing. Katarína Sekáčová, Ing. Mgr. Alexandra Vojteková

Bankové spojenie združenia

číslo účtu: 159235012/0200

IBAN: SK5602000000000159235012

SWIFT kód: SUBASKBX

 

Stanovy občianskeho združenia platné od 1.8.2015

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami „Združenia ADLERKA“ za školský rok 2022/2023 a rozpočet pre školský rok 2023/2024

 

Plánované príjmy v šk. roku 2023/2024

 1. Príspevky od rodičov
 2. Príspevky na štvorlístok
 3. Príspevky na OBZ(obrazová a zvuková technika)
 4. Príspevky na LCNA (CISCO)
 5. Príspevok na pomaturitné štúdium
 6. Dary od sponzorov
 7. 2% z dane

Návrh na čerpanie príspevkov rodičov  v šk. roku 2023/2024

 1. Kultúrne a športové podujatia                
 2. Odmeny najlepším žiakom                                        
 3. Spolupráca so zahraničnými školami
 4. Dokumentácia, odmeny, občerstvenie a ubytovanie víťazom SOČ, ZENIT  
 5. Exkurzie                    
 6. Samostatný kurz Ochrana človeka a prírody 3. ročníky                
 7. Maturity – príspevok                 
 8. Príspevok na učebné pomôcky a ich obnovu (vybavenie počítačových učební)
 9. Príspevok na obnovu zariadenia školy (školské lavice a stoličky – náklady na vybavenie jednej triedy sú cca 2500€, dielenský nábytok) 
 10. Príspevok na činnosť Žiackej školskej rady (účastnícke poplatky na akciách)
 11. Príspevok na meracie prístroje
 12. Vytvorenie učebne pre odbor PIT a prerobenie dielne pre silnoprúdové zariadenia
 13. Financovanie projektov
 14. Úrazové poistenie žiakov
 15. Režíjne náklady

 

Podrobný rozpis čerpania príspevkov rodičov je prístupný u triednych profesorov a profesoriek ako aj na stránke školy.