Prijímacie skúšky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odbory denného štúdia otvárané v školskom roku 2023/2024:

 1. študijný odbor 2675M00 elektrotechnika, 4-ročné štúdium;

prihlášky podávajú žiaci 9. ročníka ZŠ

Študijné oblasti:

  • počítačové systémy
  • priemyselná informatika
  • obrazová a zvuková technika

Konkrétnu študijnú oblasť si žiak volí až po prijatí na školu.

 

 1. študijný odbor 2561M00 informačné a sieťové technológie, 4-ročné štúdium;

prihlášky podávajú žiaci 9. ročníka ZŠ

Študijná oblasť:

  • IKT systémy a ich správa

 

 1. študijný odbor 3918M03 technické lýceum, 5-ročné štúdium v slovenskom a anglickom jazyku;

prihlášky podávajú žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

Študijná oblasť:

  • bilingválne technické lýceum

 

Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť podať si na našu školu až tri prihlášky, na každý odbor jednu.

 

Ak máte možnosť, posielajte nám, prosím, prihlášky elektronicky cez EduPage. Zjednodušíte a urýchlite tým celý proces a vzájomnú komunikáciu.

Ďakujeme.

 

Návod pre rodičov

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646

Informácie pre výchovných poradcov na ZŠ

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1684/u602

 

Dôležité termíny pre školský rok 2023/2024:

do 20.3.2023  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi strednej školy
najneskôr 7 dní pred termínom PS  riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
2.5.2023  I. termín prijímacích skúšok – bilingválne štúdium
4.5.2023  I. termín prijímacích skúšok
9.5.2023  II. termín prijímacích skúšok
11.5.2023  II. termín prijímacích skúšok – bilingválne štúdium
od 19.5.2023  stredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania
do 24.5.2023  termín doručenia o nastúpení / nenastúpení žiaka do 1. ročníka
do 6.6.2023  riaditeľ zverejní informáciu, či sa na škole bude konať druhé kolo prijímacích skúšok

 

Kritéria prijatia na štúdium SPŠE platné od 09.02.2022 (šk. rok 2023/2024):

 

Kritéria prijatia na štúdium SPŠE platné od 10.10.2022 (šk. rok 2024/2025):

 

Ukážky testov: