Vybavenie školy

Škola disponuje 27 učebňami:

 • 21 s kapacitou celej triedy (3 multimediálne)
 • 4 menšie s kapacitou polovice triedy – pre predmet Anglický jazyk
 • 2 štúdiá (rozhlasové a video štúdio) – slúžia k praktickým cvičeniam, práci na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov študujúcich Obrazovú a zvukovú techniku, ale aj pravidelnému rozhlasovému vysielaniu

Ostatné učebne a priestory:

 • 5 laboratórií elektrotechnického merania
 • 2 laboratóriá číslicovej elektroniky
 • 1 laboratórium LCNA – CISCO akadémia
 • 8 dielní – pre predmet Prax v odbore
 • 7 učební s PC – predmety Informatika, Programovanie, Programovacie prostriedky, Počítačová grafika a animácie, Počítačová grafika a multimédiá, Elektrotechnické cvičenia
 • 1 učebňa pre priemyselnú informatiku – robotika, programovanie mikropočítača CORTEX, …
 • 1 učebňa HW počítača – cvičenia – skladanie počítača, konfigurácia, inštalovanie SW
 • 2 telocvične (väčšia s rozmerom 284m2, menšia s rozmerom 200m2)
 • 1 posilňovňa – vytvorená v projekte Zdravá škola v roku 2005
 • 4 šatne TSV + 2 sprchy
 • vonkajší športový areál – bežecká dráha, doskočiská, ihriská pre loptové hry, 3 multifunkčné ihriská
 • 22 kabinetov učiteľov + 7 kancelárií manažmentu školy, sekretariátu, ekonóma, hospodára a administratívneho pracovníka školy
 • 20 šatní pre žiakov
 • knižnica – 2 miestnosti
 • študovňa
 • 1 archív, sklad učebníc, 2 sklady kancelárskych potrieb
 • kuchyňa (skladové priestory, kancelária, sociálne vybavenie)
 • jedáleň (slúži aj na zhromaždenia, spoločenské podujatia, cca pre 150 osôb)

Študenti majú k dispozícii cez 200 počítačov, ktoré sa pravidelne obnovujú. Priestory laboratórií, dielní a počítačových učební sú im k dispozícii aj mimo vyučovania. Pod odborným dozorom vyučujúcich tak môžu riešiť svoje ročníkové projekty alebo maturitné projekty.