Vybavenie školy

Škola disponuje celkom 27 učebňami:

 • 21 s kapacitou celej triedy (3 multimediálne) a
 • 4 menšie s kapacitou polovice triedy (pre predmet cudzie jazyky)
 • 2 štúdiá – rozhlasové a video štúdio – slúži k praktickým cvičeniam, prácam na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov študujúcich Obrazovú a zvukovú techniku, ale aj pravidelnému rozhlasovému vysielaniu;

Ostatné priestory a učebne:

 • 5 laboratórií elektrotechnického merania
 • 2 laboratóriá číslicovej elektroniky
 • 1 laboratórium LCNA- CISCO akadémia
 • 8 dielní – pre predmet Prax v odbore
 • 7 učební s PC – predmety Informatika, Programovanie, Programovacie prostriedky, Počítačová grafika a animácie, Počítačová grafika a multimédiá, elektrotechnické cvičenia
 • 1 učebňa pre priemyselnú informatiku – robotika, programovanie mikropočítača CORTEX,…,
 • 1 učebňa HW počítača – cvičenia – skladanie počítača, konfigurácia, inštalovanie SW)
 • 2 telocvične (väčšia s rozmerom 284m2, menšia s rozmerom 200m2),
 • 1 posilňovňa – vytvorená v projekte Zdravá škola – 2005,
 • 4 šatne TEV + 2 sprchy,
 • vonkajší športový areál – bežecká dráha, doskočiská, ihriská pre loptové hry, od polroku 2018 3 multifunkčné ihriská
 • 22 kabinetov učiteľov + 7 kancelárií manažmentu školy, sekretariátu, ekonóm, hospodár a administratívny pracovník školy,
 • 20 šatní žiakov,
 • knižnica – 2 miestnosti,
 • študovňa
 • 1 archív, sklad učebníc, 2 sklady kancelárskych potrieb.
 • kuchyňa (skladové priestory, kancelária, sociálne vybavenie)
 • jedáleň (slúži aj na zhromaždenia, spoločenské podujatia, cca pre 150 osôb)

Študenti majú k dispozícii cca 150 počítačov, ktoré sa pravidelne obnovujú. Priestory laboratórií, dielní a počítačových učební sú im k dispozícii aj v čase mimo vyučovania. Pod odborným dozorom vyučujúcich môžu tak riešiť svoje ročníkové projekty alebo maturitné projekty.