Učebné plány

Príprava v školskom vzdelávacom programe IT špecialista v študijnom odbore 2675M,N elektrotechnika a 2561M zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v učebniach a odborných učebniach školy a praktické vyučovanie je organizované formou praktických cvičení v laboratóriách, dielňach a v počítačových učebniach v škole.

ŠkVP pripravuje absolventov na výkon povolania technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. Absolventi sú schopní vykonávať technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení. Môžu vykonávať povolania v oblasti telekomunikačnej techniky, počítačových systémov, priemyselnej informatiky, elektroenergetiky. Často vykonávajú funkciu riadiaceho pracovníka alebo zamestnávateľa, súkromného podnikateľa. Žiaci sa pripravujú na výkon povolania pre pracovný trh. Pomerne veľká časť sa hlási  na ďalšie štúdium na STU FEI a FIIT malá časť sa hlási na Ekonomickú univerzitu a strojnícku fakultu. Väčšina absolventov pracuje alebo študuje v odbore, alebo v príbuznej oblasti.

Štvorročný študijný odbor dennej formy štúdia je určený pre absolventov základnej školy. Je koncipovaný homogénne ako odbor, ktorého cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní elektrotechnických odborov spadajúcich pod stupeň úplného stredného odborného vzdelávania a výchovy, s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky. Odborná prax pre denné štvorročné štúdium sa realizuje na pracoviskách rôznych firiem,v rozsahu 2 týždňov. Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.

ŠkVP stanovuje základné cieľové požiadavky na kompetencie absolventov a od nich odvodené výkonové a obsahové štandardy všeobecného a odborného vzdelávania. Výstupným certifikátom vzdelávania je maturitné vysvedčenie.

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky.

Osvojujú si oblasť matematiky, fyziky, informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre základné odborné elektrotechnické predmety. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na povinné a voliteľné predmety dôležité pre výkon povolania. Sú to elektrotechnické meranie, automatizácia, sieťové technológie, počítačové systémy, priemyselná informatika, informatické systémy, obrazová a zvuková technika, telekomunikácie, a pod. Dôležité sú vzhľadom na profesionálny život ekonomika, manažérstvo a marketing. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti pri výbere a spracovaní materiálov, výbere a použití vhodných technológií, pri práci s obvodmi, súčiastkami, prístrojmi a zariadeniami používanými v príslušných oblastiach.. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Škola vo výučbovej stratégii musí uprednostňovať tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba sa musí orientovať na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňovať sa viac musia metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života.

Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a projektov (ZENIT, SOČ, CISCO Olymp, predmetové olympiády, krúžková činnosť, športové súťaže vo florbale, futbale, volejbale, basketbale, ľahkoatletické súťaže, realizácia komplexnej úlohy alebo projektu a ich obhajoba – pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky).

Uplatňované metódy sú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola rozvíja aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.

Školský vzdelávací program IT špecialista je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom.

Práca v priemyselnej výrobe je spojená so sťaženými pracovnými podmienkami (hlučnosť, nečistota), zvýšené nároky na fyzické predpoklady a zdravotný stav zamestnancov, prísne dodržiavanie predpisov BOZP, zvýšené riziko pri práci s elektrotechnickými zariadeniami (zvýšené nároky na sluch a zrak, neprípustné sú záchvatové ochorenia), zvýšené požiadavky sú na manuálnu zručnosť, vyžadujú sa technické predpoklady, chápanie mechanických vzťahov, plošná a priestorová predstavivosť, orientácia v technickej dokumentácii. 

V školskom roku 2018/2019 bol schvalený pedagogickou radou a radou školy nový školský vzdelávací program platný od 01.09.2019. Celé znenie školského programu je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

 

Zoznam platných učebných plánov od školského roku 2020/2021

Učebný plán 2017 od 01.09.2017 – 2675M elektrotechnika

Učebný plán 2019 od 01.09.2019 – 2675M elektrotechnika

Učebný plán 2020 od 01.09.2020 – 2561M Informačné a sieťové technológie

Učebný plán 2021 od 01.09.2021 – Bilingválne štúdium

Učebný plán 2021 od 01.09.2021 – 2675M elektrotechnika