Elektrotechnická spôsobilosť

SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava  je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

 • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V triedy A. 
 • Aktualizácia odbornej spôsobilosti §21,§22,§23

 

 1. Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V triedy A. 

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Podmienkou zaradenia na kurz je ukončené elektrotechnické vzdelanie a vyhovujúci zdravotný stav.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. špecifikuje požadované odborné vzdelanie a prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických:

 

STUPEŇ ODBORNEJ SPôSOBILOSTI § VZDELANIE PRAX
Elektrotechnik do 1000V §21 vyučený, ÚSO, VŠ bez praxe
Samostatný elektrotechnik do 1000V §22 vyučený, ÚSO, VŠ 1 rok
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky do 1000V §23 vyučený 4 roky
ÚSO 3 roky
2 roky

 

Náplň  KURZU  ETS  :

 • Všeobecné požiadavky, legislatíva             
 • Merania                                                       
 • Prvá pomoc                                      
 • Normy, predpisy, nariadenia                      
 • Ochrana pred NDN                                       
 • Ochrana pred prepätím                   

 

Po absolvovaní kurzu a úspešnom overení odbornej spôsobilosti získa záujemca

 

Certifikát Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika

INFORMÁCIE pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti §21,§22,§23

 

Je potrebné na adresu: hrobonka@gmail.com poslať:

 • záväznú prihlášku, ktorá musí byť potvrdená od lekára. …viď príloha
 • potvrdenie o zaplatení príslušného poplatku
 • kópiu dokladu o vzdelaní
 • potvrdenie o praxi – v závislosti od stupňa odbornej spôsobilosti, ktorú chce uchádzač získať

Poplatok za získanie osvedčenia – školenie a cerifikát predstavuje sumu :

 • §21: 60 eur
 • §22: 70 eur
 • §23: 80 eur

absolventi Adlerky majú zľavu 5%

Údaje potrebné na vyplnenie prevodného príkazu:

 • č. účtu: IBAN: SK868180 0000 0070 0047 4662
 • kód banky: SWIFT : SPSRSKBA
 • správa pre prijímateľa: meno (nie č. účtu platcu, nie meno firmy…)

 

Aktualizácia odbornej spôsobilosti §21,§22,§23

INFORMÁCIE pre záujemcov o AKTUALIZÁCIU §21,§22,§23

Je potrebné na adresu: hrobonka@gmail.com poslať:

 • potvrdenie o zaplatení príslušného poplatku – aktualizácia: 45 eur
 • V deň aktualizácie si prinieste osvedečenie ktoré sa bude aktualizovať
 • Potvrdenie od lekára, si spolu s aktualizovaným osvedčením založíte doma (ja ho nepotrebujem 😊)

 

Údaje potrebné na vyplnenie prevodného príkazu :

 • č. účtu: IBAN: SK868180 0000 0070 0047 4662
 • kód banky: SWIFT : SPSRSKBA
 • správa pre prijímateľa: meno (nie č. účtu platcu, nie meno firmy…)

 

Prihlášky: