TOP Adlerky

 1. výber z 3 študijných odborov a 5 oblastí prípravy
 2. pokračovanie v štúdiu na vysokých školách  80 – 90% absolventov študuje ďalej na VŠ, najlepší žiaci odchádzajú na české univerzity do Brna – na VUT a Masarykovu univerzitu
 3. výborná príprava z matematiky – dlhé roky patríme spomedzi všetkých SOŠ na Slovensku k trom najlepším vo výsledkoch externej maturitnej skúšky z matematiky
 4. výsledky žiakov v súťažiach – naši žiaci každoročne dosahujú popredné umiestnenia v krajských i celoslovenských súťažiach: SOČ, ZENIT, Strojárska olympiáda, Olympiáda z anglického jazyka, Enersol, Amavet
 5. adlerácka webstránka učebných poznámok – žiaci majú k dispozícii vlastnú webstránku s učebnými poznámkami z jednotlivých ročníkov a vyučovacích predmetov
 6. virtuálna učebňa – učebňa slúžiaca na virtuálnu realitu
 7. Erasmus – každoročné krátkodobé pobyty žiakov na zahraničných školách s cieľom získavania nových poznatkov v študijných odboroch, s možnosťou spoznať iné krajiny a nadväzovať priateľské kontakty s rovesníkmi
 8. bezpečné prostredie bez šikany – na škole problémom šikany predchádzame, prípadne problémy riešime v zárodku
 9. podporný tím – školská psychologička a pedagogická asistentka: naučia a poradia, ako sa efektívne učiť, pomáhajú riešiť vzťahové, osobné a vzdelávacie problémy
 10. priestory na oddych a relax – v škole sa nachádzajú pohodlné oddychové zóny, bufet, jedáleň, posilňovňa a nový športový areál
 11. Kapacitor – je adlerácka školská súťaž medzi triedami, v ktorej sa súťaží v rôznych kategóriách, vďaka ktorým triedy získajú voľné dni na triedne aktivity