Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium

 • je určené pre širokú verejnosť
 • študentmi môžu byť všetci, ktorí majú ukončené stredné všeobecné , stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a k svojej práci potrebujú elektrotechnické vzdelanie
 • štúdium je dvojročné a zamerané na predmety, ktoré sú súčasťou odbornej maturitnej skúšky
 • študujú sa len odborné predmety – elektrotechnika, elektronika, elektrotechnické merania, automatizácia, informatika, výpočtová technika, programovanie atď.
 • v každom z predmetov študenti získajú vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky
 • vyučovanie prebieha raz týždenne popoludní (zvyčajne v stredu od 14.30) v dvoch trojhodinových blokoch
 • štúdium sa končí praktickou a ústnou maturitnou skúškou z odborných predmetov
 • po maturite je možnosť vykonať skúšku na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov § 21 podľa vyhl. NR SR č.718/2002
 • prihlášky sa podávajú do 31.7. na adresu školy
 • spolu s prihláškou je potrebné predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (resp.originál a fotokópiu si overíme pri prevzatí)
 • štúdium je spoplatnené jednorázovým príspevkom na celý školský rok – 250€ na občianske Združenie Adlerka
 • informácie o štúdiu Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/64366526 – Ing. Katarína Sekáčová, Mgr. Jana Šemeláková

 

Dokumenty:

KRITÉRIA PRIJATIA

PRIHLÁŠKA

UČEBNÝ PLÁN