Maturita

Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  našich absolventov. Vykonaním MS získajú odbornú kvalifikáciu a kompetenciu realizovať pracovné činnosti v danom povolaní a možnosť ďalšieho vzdelávania sa na vyššom stupni. Vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu v zmysle Školského zákona 245/2008 Z.z. a Vyhlášky o ukončovaní štúdia 318/2008 Z.z v znení neskorších predpisov. Jednotlivé časti MS vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu odboru 26 elektrotechnika a 25 informatické a komunikačné systémy, ako aj z kompetencií schváleného Školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby mal žiak možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.

Maturitná skúška pozostáva z nasledujúcich častí:

1. písomná externá a interná časť zo slovenského a cudzieho jazyka

 • externá časť pozostáva z testov vypracovaných štátnou inštitúciou – Národným ústavom certifikovaných meraní
 • internú časť tvorí slohová práca, témy sa vyhlasujú prostredníctvom verejnoprávneho rozhlasu v deň konania skúšky
 • cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu

2. praktická časť odbornej zložky

 • môže byť formou riešenia komplexnej úlohy alebo obhajobou vlastného projektu
 • obhajoba prebieha pred odbornou komisiou
 • cieľom je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopnosti využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru

3. ústna interná časť zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a odborných predmetov

 • skúška sa vykonáva pred odbornými komisiami
 • cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor. Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.

Maturitnú skúšku môžu vykonať študenti, ktorí ukončili štvrtý ročník. MS je skúškou dobrovoľnou, ktorú môžu absolvovať do 3 rokov po ukončení štúdia. Študenti, ktorí chcú vykonať MS, sa musia prihlásiť do 29. septembra 2023 a tiež do tohto termínu odovzdajú zadanie vlastného projektu, ak sa rozhodli pre túto formu MS z praktickej časti odbornej zložky.

Predmety, z ktorých sa maturuje na našej škole:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk (ANJ resp. NEJ)
 • teoretická časť odbornej zložky
 • praktická časť odbornej zložky

Študenti si môžu ako dobrovoľný predmet MS zvoliť matematiku, ktorá sa však nepočíta do celkového výsledku MS.

Termíny EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024:

slovenský jazyk a literatúra    12. marec 2024
anglický jazyk    13. marec 2024
matematika    14. marec 2024

Podrobné informácie o priebehu EČ a PFIČ MS nájdete na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Termíny MS z praktickej časti odbornej zložky sú od 8.4.2024 do 10.4.2024.

Šablóna dokumentácie pre PČOZ

Termíny IČ MS určí jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušný RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

Pre našu školu to bude termín od 27.5.2024 do 31.5.2024.

Okruhy maturitných otázok v školskom roku 2023/2024:

Všeobecno-vzdelávacie predmety:

Teoretická časť odbornej zložky: