Maturity

Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  našich absolventov. Vykonaním MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané  vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu v zmysle školského zákona 245/2008 Z.z. a Vyhlášky o ukončovaní štúdia 318/2008 Z.z v znení neskorších predpisov. Jednotlivé časti maturitnej skúšky vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu odboru 26 elektrotechnika a z kompetencií schváleného školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.

Maturitná skúška pozostáva z častí v nasledujúcom poradí:

1. písomná externá a interná časť zo slovenského a cudzieho jazyka

 • externá časť pozostáva z testov vypracovaných štátnou inštitúciou – Národným ústavom certifikovaných meraní,
 • internú časť tvorí slohová práca, témy ktorej sa vyhlasujú verejnoprávnym rozhlasom v deň konania skúšky.

2. praktická časť odbornej zložky

 • môže byť formou riešenia komplexnej úlohy alebo obhajobou vlastného projektu,
 • obhajoba prebieha pred odbornou komisiou,
 • skúškou sa overuje schopnosť žiakov využiť teoretické vedomosti pri riešení praktickej úlohy.

3. ústna interná časť

 • vykonáva sa zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a odborných predmetov,
 • skúška sa vykonáva pred odbornými komisiami,
 • termín skúšky je každoročne určovaný Okresným úradom Bratislava.

Cieľom písomnej časti externej a internej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru, pričom si študent na našej škole môže vybrať jednu s foriem praktickej časti (riešenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, sú

Cieľom ústnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor. Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.

Maturitnú skúšku môžu konať študenti, ktorí ukončili štvrtý ročník. MS je skúškou dobrovoľnou, ktorú môžu vykonať študenti do 3 rokov po ukončení štúdia. Študenti, ktorí chcú konať MS, sa musia prihlásiť na skúšku do 30. septembra a tiež do tohto termínu odovzdajú zadanie vlastného projektu, ak sa rozhodli pre túto formu MS z praktickej časti odbornej zložky..

Predmety, z ktorých sa konajú MS na našej škole:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk (ANJ resp. NEJ)
 • teoretická časť odbornej zložky
 • praktická časť odbornej zložky

Študenti si môžu ako dobrovoľný predmet MS zvoliť matematiku, ktorá sa však nepočíta do celkového výsledku MS.

 

Okruhy maturitných otázok v školskom roku 2020/2021:

Všeobecno-vzdelávacie predmety:

Teoretická časť odbornej zložky: