svk eng
Logo IES

Pre uchádzačov Denné 4-ročné štúdium Ponuka školy

Ponuka školy

 

 • školský vzdelávací program - Špecialista informačných technológií ponúka štúdium v štyroch oblastiach prípravy, ktoré majú vlastný učebný plán.
 • kvalitná príprava na vysoké školy technického zamerania
 • nadväznosť študijných programov na rovnaké študijné programy na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU
 • program intenzívneho zaškoleniapočas prvých dvoch týždňov pre žiakov 1. ročníka
  • súhrnné opakovanie matematiky a fyziky z 9. ročníka základnej školy
  • osvojovanie základov elektrotechniky
  • exkurzie do firiem špecializovaných na elektrotechniku a informatiku – oboznámenie sa s profesiami, na ktoré sa žiaci pripravujú
  • záverečné vyhodnotenie efektivity programu žiakmi a učiteľmi – testami a dotazníkom
 • rozvíjajúci program o efektívnom učení so školskou psychologičkou pre žiakov 1. ročníka s názvom „Nauč sa učiť , na čo sa mučiť“ – motivačné stratégie, plánovanie učenia, učebné štýly, špecifiká učenia sa technických predmetov
 • možnosť používať notebooky na vyučovaní po dohodnutých pravidlách ich používania
 • krúžok robotiky vysokej kvality s odborníkom z praxe
 • aktívna účasť v súťažiach (matematické súťaže, ZENIT v programovaní a elektronike, Mladý tvorca, EUCYS, Stredoškolská odborná činnosť, olympiády v cudzích jazykoch, medzi školské športové súťaže)
 • pravidelné vyhodnocovanie dotazníka kvality a úrovne študijných podmienok žiakmi 4. ročníka
 • program pre žiakov 4. ročníka „Maturuj v pohode“ so školskou psychologičkou
 • voľno časová a kultúrna oblasť
  • návštevy výstav, organizovanie exkurzií, kultúrnych podujatí
  • poznávacie zájazdy do zahraničia s cieľom zdokonaľovať sa v cudzom jazyku
  • zahraničné stáže
  • ponuka športových a jazykových krúžkov, krúžkov programovania a elektrotechniky
  • tradičné školské akcie – imatrikulácie, vianočná akadémia, olympijský deň
  • dobré medziľudské vzťahy a klíma školy – pozitívne ohodnotené žiakmi našej školy
 • materiálno technické vybavenie
  • 4 multimediálne učebne, 8 učební výpočtovej techniky
  • špeciálne učebne elektrotechnických meraní a praktických cvičení
  • 5 interaktívnych tabúľ, didaktické hlasovacie zariadenie
  • fotovoltaická elektráreň v budove školy
  • priestorná jedáleň s chutnou stravou
  • veľká a malá telocvičňa, posilňovňa
  • kopírovacie služby pre žiakov